§ 4. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.52.329

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1999 r.
§  4.
1.
Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli naruszenia zostaną stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów, postanowieniami sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, orzeczeniami kolegiów do spraw wykroczeń, nakazami lub mandatami karnymi albo orzeczeniami organów orzekających w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym.
2.
Dopuszcza się dokonanie wpisu tymczasowego do ewidencji przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli po ujawnieniu naruszenia wszczęto postępowanie przygotowawcze, skierowano wniosek o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń lub sądu wojskowego albo skierowano sprawę do rozpoznania przed organem orzekającym w trybie dyscyplinarnym w sprawach o wykroczenia.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec osoby podlegającej ewidencji, która w chwili dopuszczenia się naruszenia nie ukończyła 17 lat, po skierowaniu sprawy do postępowania przed sądem rodzinnym.
4.
Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia odpowiednim rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.
5.
Organ upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, przesyła informację o nałożeniu mandatu karnego lub wykonaniu tych czynności na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6.
Organ wydający prawomocne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje informację właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, z zastrzeżeniem ust. 5, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
7.
Informacja przekazana na formularzu, o którym mowa w ust. 5 lub 6, może być poprzedzona przekazem za pomocą urządzeń teletransmisji danych.
8.
Funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego na osobę podlegającą ewidencji jest obowiązany poinformować ją o fakcie popełnienia czynu podlegającego wpisowi do ewidencji oraz o liczbie punktów, które będą jej przypisane z tego tytułu.