§ 3. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.52.329

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1999 r.
§  3.
Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych, a w odniesieniu do kierowców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Komendant Główny Policji.