§ 10. - [Podmioty uprawnione do uzyskania informacji o wpisach w ewidencji] - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.488

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2012 r.
§  10.  [Podmioty uprawnione do uzyskania informacji o wpisach w ewidencji]
1. 
Informacja o wpisach w ewidencji udzielana jest przez Policję:
1)
sądom;
2)
prokuratorom;
3)
marszałkom województwa - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora;
4)
starostom - w stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia instruktora nauki jazdy lub je posiadających;
5)
strażom gminnym (miejskim) - w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym;
6)
Żandarmerii Wojskowej;
7)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8)
Agencji Wywiadu;
9)
Służbie Wywiadu Wojskowego;
10)
Straży Granicznej;
11)
Inspekcji Transportu Drogowego;
12)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
13)
innym podmiotom, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym.
2. 
Podmiotom, o których mowa w ust. 1, informacji udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.
3. 
Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela właściwy miejscowo organ Policji.