§ 14. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1998

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.
§  14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.