§ 10. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1998

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.
§  10.
1.
Informacji o wpisach w ewidencji udziela się:
1)
Policji;
2)
sądom;
3)
prokuratorom;
4) 4
 marszałkom województwa - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora;
5)
starostom - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia instruktora nauki jazdy;
6)
strażom gminnym (miejskim) - w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym;
7)
Żandarmerii Wojskowej;
8)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9)
Agencji Wywiadu;
10)
Straży Granicznej;
11)
Inspekcji Transportu Drogowego;
12)
innym instytucjom, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym.
2.
Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.
3. 5
 Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela właściwy miejscowo organ Policji.
4 § 10 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 lipca 2009 r. (Dz.U.09.117.987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2009 r.
5 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 lipca 2009 r. (Dz.U.09.117.987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2009 r.