§ 9. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  9.
1)
Składając zakupione w myśl punktu b cz. 1 § 3 papiery pupilarne do depozytu w Banku Polskim, należy zaznaczyć, że złożone one zostają jako stały fundusz, podlegający ograniczeniom własności, dotyczącym nieruchomości ziemskiej, z której zostały sprzedane odnośne obszary; zarazem należy przesłać temuż Bankowi wykaz potrąceń dokonanych w myśl punktów a, b i c cz. 1 § 5 oraz zestawienie kosztów wydatkowanych na kupon bieżący i wydatki giełdowe z oznajmieniem, że aż do zupełnego wyrównania tych kwot uzyskaną z realizacji kuponów gotówkę należy wcielać do podlegającego ograniczeniom funduszu, złożonego do depozytu z tem, że administracja tym funduszem należeć będzie do osób lub urzędów, uprawnionych do administrowania majątkiem, z którego fundusz pochodzi.
2)
Skoro dochód z zapadłych kuponów oraz z oprocentowania sum gotówkowych pokryje w zupełności sumę wykazanych w myśl cz. 1 potrąceń, a stały fundusz, podlegający ograniczeniom własności dotyczącym nieruchomości parcelowanej, osiągnie podaną Bankowi Polskiemu przez Państwowy Bank Rolny właściwą wysokość (cena sprzedaży ziemi zmniejszona o kwoty wymienione w § 4, w punktach a i b cz. 1 § 5 oraz w § 6 i 7), Bank Polski wypłacać będzie powyższe dochody (kupony i procenty) osobie uprawnionej do użytkowania lub zarządzania majątkiem, po uprzedniem potrąceniu poniesionych przez Bank Polski wydatków i opłat, należnych za administrowanie funduszem.
3)
Sumy uzyskane z realizacji wylosowanych (umorzonych) papierów pupilarnych, nie podlegają wypłacie; winny one być użyte na kupno papierów pupilarnych i zaliczone na dobro funduszu w myśl zasad cz. 2 i 3 § 3.