§ 4. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  4. 3
Wymienione w punkcie a lit. B § 2 koszty przeprowadzenia parcelacji, w wysokości ustalonej przez powiatowy urząd ziemski w myśl art. 79 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, wypłaci Państwowy Bank Rolny w gotówce do rąk przeprowadzającego parcelację, lub uwzględni je przy wpłacie przez tegoż uzyskanych zadatków, czy też kwot wpłaconych na jego ręce przez nabywców na poczet ceny kupna.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. (Dz.U.32.111.915) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 1932 r.