§ 14. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  14.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i będzie mieć zastosowanie także do spraw wszczętych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.