§ 10. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  10.
O złożeniu wyżej wspomnianych papierów pupilarnych do depozytu Państwowy Bank Rolny zawiadomi władze wymienione w części 2 art. 78 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, z dokładnem wyszczególnieniem dokonanych w myśl § 2 lit. B potrąceń, z oznajmieniem, że dokonanie potrąceń nie uszczupla w niczem prawa tych władz do dochodzenia pretensyj wobec użytkowcy lub zarządcy parcelowanego majątku z powodu uszczuplenia substancji tego majątku i ewentualnego prawa zajęcia dochodów od złożonych w depozycie papierów, w celu uzupełnienia naruszonej substancji.