Rozdział 7 - Rzecznik dyscyplinarny - Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec mianowanych urzędników państwowych oraz komisje dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1254

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

Rozdział  7

Rzecznik dyscyplinarny

§  47. 
1. 
Rzecznika dyscyplinarnego powołuje się spośród mianowanych urzędników dających rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków rzecznika dyscyplinarnego.
2. 
Rzecznika dyscyplinarnego na kolejną kadencję komisji powołuje się co najmniej na 7 dni przed upływem tej kadencji.
§  48. 
1. 
Przewodniczący odwołuje rzecznika dyscyplinarnego przed upływem kadencji komisji w przypadku:
1)
zrzeczenia się funkcji;
2)
ustania stosunku pracy;
3)
prawomocnego ukarania w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym.
2. 
Przewodniczący może odwołać rzecznika dyscyplinarnego przed upływem kadencji komisji w przypadku:
1)
długotrwałej choroby uniemożliwiającej wykonywanie zadań rzecznika;
2)
niedawania rękojmi należytego wywiązywania się z obowiązków rzecznika dyscyplinarnego.
3. 
Jeżeli rzecznik dyscyplinarny został odwołany przed upływem kadencji komisji, Przewodniczący powołuje nowego rzecznika dyscyplinarnego w terminie 7 dni od dnia odwołania poprzedniego rzecznika dyscyplinarnego, na okres do końca kadencji komisji.
§  49. 
1. 
Rzecznik dyscyplinarny podlega wyłączeniu od udziału w sprawie, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 2.
2. 
Rzecznik dyscyplinarny zawiadamia niezwłocznie Przewodniczącego o okolicznościach, o których mowa w § 14 ust. 2, i wstrzymuje się od udziału w sprawie.
§  50. 
1. 
Jeżeli rzecznik dyscyplinarny nie może czasowo pełnić swoich funkcji lub podlega wyłączeniu, Przewodniczący powołuje spośród mianowanych urzędników inną osobę do wykonywania w danej sprawie zadań rzecznika dyscyplinarnego.
2. 
Do osoby, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzecznika dyscyplinarnego.