Rozdział 6 - Zasady i tryb powoływania komisji - Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec mianowanych urzędników państwowych oraz komisje dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1254

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

Rozdział  6

Zasady i tryb powoływania komisji

§  41. 
Przewodniczący, powołując komisję, ustala liczbę jej członków w taki sposób, aby zapewnić sprawne rozpatrywanie spraw i umożliwić powołanie co najmniej dwóch składów orzekających.
§  42. 
1. 
Przewodniczący komisji kieruje pracą komisji, w szczególności:
1)
zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do komisji i wyznacza terminy rozpraw;
2)
ustala składy orzekające komisji oraz powołuje przewodniczącego składu orzekającego, jeżeli sam nie przewodniczy składowi;
3)
zapewnia prawidłowy i sprawny przebieg postępowania dyscyplinarnego, a także zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami.
2. 
Zastępca przewodniczącego komisji, wskazany przez przewodniczącego komisji, zastępuje przewodniczącego komisji w trakcie jego nieobecności lub w przypadku, gdy z innych przyczyn nie może on kierować pracą komisji.
§  43. 
Urzędnik, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, może być powołany na członka tylko jednej komisji.
§  44. 
1. 
Członkostwo w komisji wygasa przed upływem kadencji komisji w razie:
1)
zrzeczenia się członkostwa;
2)
ustania stosunku pracy;
3)
prawomocnego ukarania w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym.
2. 
Członkostwo w komisji ulega zawieszeniu w razie wszczęcia przeciwko członkowi komisji postępowania karnego lub dyscyplinarnego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
§  45. 
1. 
W przypadku zmniejszenia się składu komisji, Przewodniczący dokonuje uzupełnienia składu komisji w trybie przewidzianym do powoływania członków komisji. Członkostwo nowego członka komisji wygasa z upływem kadencji komisji.
2. 
Członkowie komisji pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej komisji.
§  46. 
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających członkowi komisji wykonywanie obowiązków, w szczególności urlopu bezpłatnego, służby wojskowej lub długotrwałej choroby, może on być odwołany przed upływem kadencji komisji w trybie, w jakim został powołany.