Rozdział 5 - Wznowienie postępowania dyscyplinarnego - Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec mianowanych urzędników państwowych oraz komisje dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1254

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

Rozdział  5

Wznowienie postępowania dyscyplinarnego

§  34. 
Wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem może nastąpić, jeżeli:
1)
okaże się, że dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności, są fałszywe;
2)
orzeczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa;
3)
orzeczenie zostało wydane z udziałem członka lub członków komisji, którzy podlegają wyłączeniu na podstawie § 14 ust. 2;
4)
wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe fakty lub dowody istniejące w dniu orzekania, nieznane komisji, która wydała orzeczenie.
§  35. 
Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego może złożyć ukarany, jego obrońca lub rzecznik dyscyplinarny, a po śmierci ukaranego - krewny lub powinowaty w linii prostej, małżonek lub rodzeństwo.
§  36. 
Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia, w którym osoba, o której mowa w § 35, dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej wznowienie.
§  37. 
1. 
O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego orzeka na posiedzeniu niejawnym komisja, która wydała orzeczenie kończące postępowanie.
2. 
W rozpatrywaniu wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego nie może uczestniczyć członek komisji, który brał udział w wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie.
§  38. 
Postanowienie o wznowieniu postępowania doręcza się ukaranemu, jego obrońcy i rzecznikowi dyscyplinarnemu, a jeżeli wniosek o wznowienie postępowania złożyła inna osoba - również tej osobie.
§  39. 
1. 
Na wydane przez komisję I instancji postanowienie o odmowie wznowienia postępowania przysługuje zażalenie do komisji II instancji.
2. 
Na wydane przez komisję II instancji postanowienie o odmowie wznowienia postępowania przysługuje zażalenie do komisji II instancji. Przepis § 37 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. 
Zażalenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wznowienia postępowania.
§  40. 
Do postępowania wznowionego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed komisją I instancji.