Rozdział 4 - Postępowanie odwoławcze - Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec mianowanych urzędników państwowych oraz komisje dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1254

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

Rozdział  4

Postępowanie odwoławcze

§  30. 
Odwołanie strony od orzeczenia komisji I instancji powinno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, wskazanie czy jest zaskarżone w całości czy w części, określenie i zwięzłe uzasadnienie wniosków i zarzutów oraz podpis strony lub obrońcy obwinionego.
§  31. 
Odwołanie może być cofnięte do chwili rozpoczęcia rozprawy w postępowaniu odwoławczym. Cofnięcie odwołania pociąga za sobą uprawomocnienie się orzeczenia komisji I instancji.
§  32. 
1. 
Komisja I instancji doręcza Przewodniczącemu odpis odwołania, po czym niezwłocznie przekazuje akta sprawy komisji II instancji.
2. 
Przewodniczący komisji I instancji wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania, jeżeli zostało ono wniesione po upływie terminu lub przez osobę nieuprawnioną.
3. 
Jeżeli niedotrzymanie terminu do złożenia odwołania nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu.
4. 
Przewodniczący komisji I instancji przywraca termin do wniesienia odwołania na wniosek strony, która uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło na skutek przyczyn od niej niezależnych.
5. 
Wniosek o przywrócenie terminu strona składa, wraz z odwołaniem, w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.
6. 
Na postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania oraz o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania przysługuje zażalenie do przewodniczącego komisji II instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
§  33. 
1. 
Komisja II instancji, po przeprowadzeniu rozprawy, utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie, uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje w tym zakresie nowe orzeczenie albo przekazuje sprawę komisji I instancji do ponownego rozpatrzenia lub w przypadku określonym w § 12 umarza postępowanie. Wydanie orzeczenia na niekorzyść obwinionego może nastąpić jedynie w przypadku wniesienia przez rzecznika dyscyplinarnego odwołania na niekorzyść obwinionego.
2. 
W ponownym rozpatrywaniu sprawy w komisji I instancji nie może uczestniczyć członek komisji, który brał udział w wydaniu uchylonego orzeczenia.