Rozdział 2 - Postępowanie wyjaśniające i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego - Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec mianowanych urzędników państwowych oraz komisje dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1254

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

Rozdział  2

Postępowanie wyjaśniające i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

§  5. 
1. 
W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu przez urzędnika obowiązków pracownika, które może stanowić podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwany dalej "Przewodniczącym", poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
2. 
Rzecznik dyscyplinarny pisemnie zawiadamia urzędnika, którego dotyczy postępowanie, o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
3. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:
1)
imię i nazwisko rzecznika dyscyplinarnego;
2)
informację o przyczynie wszczęcia postępowania;
3)
pouczenie o prawie czynnego udziału w postępowaniu oraz o sposobie korzystania z tego prawa.
§  6. 
1. 
W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny może przesłuchiwać świadków oraz biegłych, a także przeprowadzać wszelkie inne dowody, konieczne do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.
2. 
W postępowaniu wyjaśniającym rzecznik dyscyplinarny informuje urzędnika, którego dotyczy postępowanie, o jakie naruszenie obowiązku pracownika może być obwiniony oraz o możliwości złożenia wyjaśnień, a po zakończeniu postępowania umożliwia mu zapoznanie się z treścią zebranych dowodów i złożenie dodatkowych wyjaśnień.
3. 
Urzędnik, o którym mowa w ust. 2, ma prawo zgłosić wniosek o przesłuchanie w postępowaniu wyjaśniającym wskazanych przez niego osób w charakterze świadków oraz zgłaszać inne wnioski dowodowe.
4. 
Jeżeli wniosek dowodowy urzędnika ma na celu udowodnienie okoliczności, która nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy lub zmierza do przedłużania postępowania wyjaśniającego, rzecznik dyscyplinarny może go nie uwzględnić.
5. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność urzędnika w pracy nie wpływa na bieg postępowania wyjaśniającego.
§  7. 
Postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone i ukończone bez zbędnej zwłoki, tak aby złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do komisji nastąpiło przed upływem miesiąca od dnia uzyskania przez Przewodniczącego wiadomości o naruszeniu przez urzędnika obowiązków pracownika.
§  8. 
1. 
Rzecznik dyscyplinarny przedstawia Przewodniczącemu na piśmie informację o wynikach postępowania wyjaśniającego z propozycją zaniechania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, nałożenia kary porządkowej lub skierowania do komisji wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i nałożenia określonej kary dyscyplinarnej.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia dowody zebrane w toku postępowania wyjaśniającego, wyjaśnienia i wnioski urzędnika, wobec którego toczyło się postępowanie, a także sposób realizacji tych wniosków.
§  9. 
Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami Przewodniczącego w zakresie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
§  10. 
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez komisję powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz miejsce zamieszkania obwinionego urzędnika;
2)
dokładne określenie zarzucanego naruszenia obowiązków pracownika, ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności jego dokonania;
3)
proponowaną karę dyscyplinarną;
4)
uzasadnienie oparte na wynikach postępowania wyjaśniającego;
5)
wykaz świadków, którzy mają być wezwani na rozprawę, zawierający imiona, nazwiska oraz miejsca zatrudnienia;
6)
wykaz innych dowodów.
§  11. 
W przypadku gdy wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nie spełnia wymogów, o których mowa w § 10, przewodniczący komisji zwraca wniosek rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu, informując o tym Przewodniczącego.
§  12. 
Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli:
1)
czynu nie popełniono albo popełniony czyn nie zawiera znamion naruszenia obowiązków pracownika uzasadniających odpowiedzialność dyscyplinarną;
2)
obwiniony nie podlega orzecznictwu komisji;
3)
obwiniony zmarł;
4)
upłynął termin do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
§  13. 
1. 
Przewodniczący komisji wyznacza termin rozprawy. Termin na wyznaczenie rozprawy wynosi 7 dni od dnia złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
2. 
Termin rozprawy wyznacza się tak, aby między dniem zawiadomienia o rozprawie a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 5 dni.
3. 
W przypadku, o którym mowa w § 11, termin na wyznaczenie rozprawy liczy się od dnia złożenia przez rzecznika dyscyplinarnego uzupełnionego wniosku.
§  14. 
1. 
Po złożeniu przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przewodniczący komisji wyznacza skład orzekający komisji I instancji.
2. 
Do składu orzekającego nie może być wyznaczona osoba, która:
1)
jest świadkiem lub występuje jako biegły w sprawie;
2)
była lub pozostaje z obwinionym w sporze sądowym;
3)
jest małżonkiem lub krewnym obwinionego w linii prostej albo krewnym w linii bocznej do trzeciego stopnia;
4)
pozostaje z obwinionym w stosunku powinowactwa w linii prostej;
5)
pozostaje w służbowej zależności z obwinionym;
6)
jest przełożonym obwinionego.
3. 
Członek składu orzekającego, który podlega wyłączeniu, zawiadamia o tym przewodniczącego komisji i wstrzymuje się od udziału w sprawie.
4. 
Członek składu orzekającego może być wyłączony na uzasadniony wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub obwinionego. O wyłączeniu postanawia przewodniczący komisji.
5. 
Jeżeli wniosek o wyłączenie dotyczy przewodniczącego komisji zasiadającego w składzie orzekającym, przewodniczący komisji wyznacza na swoje miejsce innego członka komisji.