Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.115

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 274 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego, postępowania odwoławczego w sprawach dyscyplinarnych, orzekania kar dyscyplinarnych oraz ich wykonywania.
§  2. 
1.  Rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zlecenia organu dyscyplinarnego, wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
2.  Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny doręcza niezwłocznie funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, którego postępowanie wyjaśniające dotyczy.
§  3. 
1.  Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego podejmuje wyłącznie czynności niezbędne do ustalenia:
1) czy popełniono przewinienie dyscyplinarne;
2) kwalifikacji prawnej przewinienia;
3) tożsamości sprawcy.
2.  Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego odbiera wyjaśnienia od funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, którego dotyczy postępowanie.
§  4.  Do wniosku, o którym mowa w art. 261 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", rzecznik dyscyplinarny dołącza sprawozdanie z wyników postępowania wyjaśniającego, materiały zebrane w toku postępowania wyjaśniającego oraz wyjaśnienia złożone przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, którego postępowanie dotyczy. W przypadku odmowy złożenia wyjaśnień przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, we wniosku zamieszcza się stosowną adnotację.
§  5.  Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego doręcza się niezwłocznie funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, którego postępowanie dotyczy, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu.
§  6. 
1.  Wnioski dowodowe obwiniony zgłasza na piśmie prowadzącemu postępowanie dyscyplinarne, wyznaczonemu przez organ dyscyplinarny.
2.  Prowadzący postępowanie dyscyplinarne rozstrzyga niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku dowodowego, o sposobie rozstrzygnięcia wniosku.
§  7. 
1.  Prowadzący postępowanie dyscyplinarne zbiera materiał dowodowy i przeprowadza czynności dowodowe niezbędne do wyjaśnienia sprawy, w szczególności przyjmuje wyjaśnienia od obwinionego, przesłuchuje świadków, zleca przeprowadzenie badań lub ekspertyz oraz zasięga niezbędnych opinii. Wyniki badań lub ekspertyz są przedstawiane w formie pisemnej.
2.  Z wyjaśnień obwinionego oraz z przesłuchania świadków i biegłych prowadzący postępowanie dyscyplinarne sporządza protokół.
3.  Na wniosek obwinionego lub jego obrońcy prowadzący postępowanie dyscyplinarne może przeprowadzić przesłuchanie świadków z udziałem obwinionego i jego obrońcy oraz rzecznika dyscyplinarnego.
§  8. 
1.  Prowadzący postępowanie dyscyplinarne niezwłocznie po zakończeniu czynności dowodowych informuje obwinionego i jego obrońcę oraz rzecznika dyscyplinarnego o możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania i poucza o prawie zgłoszenia wniosku o ich uzupełnienie w terminie 3 dni od dnia zapoznania się z aktami.
2.  Obwiniony, po zapoznaniu się z aktami postępowania dyscyplinarnego, podpisuje protokół sporządzony z tej czynności.
3.  W przypadku odmowy skorzystania przez obwinionego z prawa do zapoznania się z aktami postępowania dyscyplinarnego lub odmowy podpisania protokołu sporządzonego z tej czynności prowadzący postępowanie dyscyplinarne sporządza stosowną adnotację.
4.  Odmowa lub nieskorzystanie przez obwinionego z prawa do zapoznania się, w wyznaczonym terminie, z aktami postępowania dyscyplinarnego, jak również odmowa podpisania protokołu sporządzonego z tej czynności nie wstrzymuje postępowania.
5.  Rzecznik dyscyplinarny, w terminie 3 dni po upływie terminu do zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, składa do organu dyscyplinarnego sprawozdanie, o którym mowa w art. 265 ust. 3 ustawy.
§  9.  Odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego składa się za pośrednictwem organu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne.
§  10.  Organ dyscyplinarny, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne, przesyła odwołanie, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, do organu dyscyplinarnego właściwego do rozpatrzenia odwołania wraz z własnym stanowiskiem w sprawie i dokumentami będącymi podstawą wydania zaskarżonego orzeczenia.
§  11.  W postępowaniu odwoławczym przepisy § 8 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
§  12.  Wykonanie kary dyscyplinarnej:
1) upomnienia, nagany, nagany z ostrzeżeniem, zakazu podwyższania stopnia służbowego przez 2 lata, zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez 2 lata oraz zakazu awansowania na wyższe stanowisko przez 2 lata - polega na doręczeniu orzeczenia ukaranemu;
2) przeniesienia na niższe stanowisko - polega na wyznaczeniu ukaranemu niższego stanowiska służbowego;
3) obniżenia stopnia służbowego, pozbawienia stopnia oficerskiego lub generalskiego - polega na wydaniu decyzji o utracie stopnia dotychczasowego i mianowaniu na niższy stopień służbowy lub na wystąpieniu do właściwego organu o pozbawienie danego stopnia służbowego;
4) wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej - polega na pisemnym poinformowaniu ukaranego, że zwolnienie ze służby następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 159 oraz z 2017 r. poz. 369), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).