Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.974 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów składanych:
a) przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego,
b) przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy poza służbą,
c) corocznie,
d) na żądanie przełożonego;
2) sposób analizy zgodności oświadczeń o stanie majątkowym ze stanem faktycznym;
3) wzór oświadczenia o stanie majątkowym policjanta;
4) tryb publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji.
§  2. 
1.  Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia służby.
2.  Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku pracy poza służbą w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy.
3.  Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego:
1) w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na pisemne żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych, przed wydaniem rozkazu o zwolnieniu ze służby;
2) w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, równocześnie z pisemnym zgłoszeniem wystąpienia ze służby.
4.  Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku pracy poza służbą w terminie 14 dni od dnia ustania stosunku pracy.
§  3.  Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym na pisemne żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
§  4. 
1.  Przełożony właściwy w sprawach osobowych lub osoba pisemnie przez niego upoważniona poddaje analizie oświadczenie policjanta o stanie majątkowym w celu sprawdzenia jego zgodności ze stanem faktycznym.
2.  Analiza oświadczenia o stanie majątkowym obejmuje w szczególności:
1) porównanie treści oświadczenia z treścią oświadczenia złożonego poprzednio; nie dotyczy to oświadczenia złożonego przy nawiązywaniu stosunku służbowego;
2) porównanie treści oświadczenia z innymi informacjami znajdującymi się w aktach osobowych policjanta.
3.  Wyniki analizy oświadczeń o stanie majątkowym zawarte są w notatkach sporządzonych przez osoby dokonujące analizy i po oznaczeniu klauzulą "zastrzeżone" dołączone do oświadczeń.
§  5.  Oświadczenie o stanie majątkowym policjant składa na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, publikuje się w sposób uniemożliwiający odczytanie danych wymienionych w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
3.  (uchylony).
§  7.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1659).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

POLICJANTA

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).