Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.854

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 200 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "oświadczeniami";
2) sposób analizy oświadczeń;
3) wzór oświadczenia.
§  2. 
1.  W przypadkach, o których mowa w art. 200 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej "funkcjonariuszem", jest obowiązany złożyć oświadczenie:
1) w dniu nawiązania stosunku służbowego;
2) nie później niż w dniu zwolnienia ze służby, określonym w decyzji o zwolnieniu ze służby.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 200 ust. 1 pkt 3 ustawy, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
§  3. 
1.  Funkcjonariusz pełniący służbę w izbie administracji skarbowej składa oświadczenie w komórce organizacyjnej wyznaczonej przez dyrektora izby administracji skarbowej.
2.  Dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, ich zastępcy oraz funkcjonariusze pełniący służbę we właściwych w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych składają oświadczenia we właściwej w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  4. 
1.  Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane funkcjonariusza: imię i nazwisko, stopień służbowy, stanowisko służbowe, nazwę jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej oraz komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, oraz napis "oświadczenie o stanie majątkowym".
2.  Osoba przyjmująca oświadczenie zamieszcza na kopercie numer, pod którym oświadczenie zostało zarejestrowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  5. 
1.  Analiza oświadczeń obejmuje porównanie treści oświadczenia z treścią złożonych uprzednio oświadczeń oraz w uzasadnionych przypadkach z treścią informacji zawartych w aktach osobowych i dostępnych bazach danych.
2.  W przypadku oświadczenia składanego w dniu nawiązania stosunku służbowego analiza oświadczenia obejmuje porównanie jego treści z treścią informacji zawartych w aktach osobowych.
3.  Po dokonaniu analizy oświadczenia sporządza się potwierdzenie jej przeprowadzenia na oddzielnej karcie, którą trwale dołącza się do oświadczenia.
§  6.  Oświadczenia są przechowywane we właściwych komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3.
§  7.  Wzór oświadczenia określa załącznik do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Oświadczenie o stanie majątkowym

grafika

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 334), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2354).