[Zbieg kary ograniczenia wolności i środka poprawczego] - Art. 93. - Postępowanie w sprawach nieletnich. - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Zbieg kary ograniczenia wolności i środka poprawczego] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  93.  [Zbieg kary ograniczenia wolności i środka poprawczego]
§  1. 
Jeżeli sprawca, wobec którego orzeczono umieszczenie w zakładzie poprawczym, został skazany na karę ograniczenia wolności, wykonanie tej kary ulega odroczeniu do chwili zwolnienia nieletniego z zakładu poprawczego. Przed zwolnieniem z zakładu poprawczego sąd rodzinny decyduje, czy wykonać tę karę, czy odstąpić od jej wykonania.
§  2. 
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zastępczej kary pozbawienia wolności oraz kary aresztu.