[Ośrodki kuratorskie – nadzór, tworzenie i znoszenie, organizacja] - Art. 84. - Postępowanie w sprawach nieletnich. - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 84. - [Ośrodki kuratorskie – nadzór, tworzenie i znoszenie, organizacja] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  84.  [Ośrodki kuratorskie – nadzór, tworzenie i znoszenie, organizacja]
§  1. 
Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad ośrodkami kuratorskimi.
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
(uchylony).
§  4. 
Na wniosek prezesów sądów rejonowych prezesi sądów okręgowych tworzą i znoszą ośrodki kuratorskie.
§  5. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe zasady tworzenia i znoszenia ośrodków kuratorskich, sposób wykonywania nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi, ich organizację i zakres działania, mając w szczególności na względzie dobór właściwych metod wychowania resocjalizacyjnego w środowisku pobytu nieletniego.