[Policyjne izby dziecka – nadzór, tworzenie i znoszenie, zasady pobytu nieletnich] - Art. 83. - Postępowanie w sprawach... - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 83. - [Policyjne izby dziecka – nadzór, tworzenie i znoszenie, zasady pobytu nieletnich] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  83.  [Policyjne izby dziecka – nadzór, tworzenie i znoszenie, zasady pobytu nieletnich]
§  1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad policyjnymi izbami dziecka.
§  2. 
Policyjne izby dziecka tworzą i znoszą komendanci wojewódzcy oraz Komendant Stołeczny Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji.
§  3. 
(uchylony).