[Środki wychowawcze – zmiana, uchylanie, odstąpienie od wykonywania] - Art. 79. - Postępowanie w sprawach nieletnich. - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 79. - [Środki wychowawcze – zmiana, uchylanie, odstąpienie od wykonywania] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  79.  [Środki wychowawcze – zmiana, uchylanie, odstąpienie od wykonywania]
§  1. 
Sąd rodzinny może zmieniać lub uchylać środki wychowawcze, jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają; dotyczy to również środków wychowawczych stosowanych w okresie próby.
§  2. 
Sąd rodzinny może odstąpić od stosowania orzeczonego wobec nieletniego środka wychowawczego w razie podjęcia przez nieletniego nauki lub pracy w zakładzie lub innej instytucji powołanej do przygotowania zawodowego.
§  3. 
Sąd rodzinny może uchylić orzeczony wobec nieletniego zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające dalsze stosowanie tego środka.
§  4. 
Jeżeli w toku wykonywania środka wychowawczego lub poprawczego okaże się, że wobec nieletniego należy zastosować środki o charakterze leczniczo-wychowawczym, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego w odpowiednim zakładzie.