[Delegacja ustawowa do określenia zasad sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń] - Art. 78. - Postępowanie w sprawach... - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Delegacja ustawowa do określenia zasad sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  78.  [Delegacja ustawowa do określenia zasad sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń]

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wykonywania przez sędziów rodzinnych nadzoru, o którym mowa w art. 77, określając w szczególności tryb przeprowadzania kontroli, sposób dokumentowania jej przebiegu i wyników oraz tryb wykonywania zaleceń wydanych w toku sprawowania nadzoru.