[Odpowiedzialność karna nieletniego, przekazanie sprawy prokuratorowi, zażalenie] - Art. 32k. - Postępowanie w sprawach... - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 32k. - [Odpowiedzialność karna nieletniego, przekazanie sprawy prokuratorowi, zażalenie] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  32k.  [Odpowiedzialność karna nieletniego, przekazanie sprawy prokuratorowi, zażalenie]
§  1. 
Jeżeli w toku postępowania ujawnione zostaną okoliczności uzasadniające pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności na zasadach określonych w art. 10 § 2 Kodeksu karnego, sąd rodzinny orzeka o przekazaniu sprawy prokuratorowi. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§  2. 
W razie ujawnienia nowych okoliczności wskazujących, iż nie zachodzi potrzeba pociągnięcia nieletniego do odpowiedzialności karnej, prokurator nie sporządza aktu oskarżenia i przekazuje sprawę sądowi rodzinnemu.