[Umieszczenie w policyjnej izbie dziecka] - Art. 32h. - Postępowanie w sprawach nieletnich. - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 32h. - [Umieszczenie w policyjnej izbie dziecka] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  32h.  [Umieszczenie w policyjnej izbie dziecka]
§  1. 
Nieletniego można również umieścić w policyjnej izbie dziecka:
1)
na czas uzasadnionej przerwy w konwoju albo w doprowadzeniu, lecz nie dłużej niż na 24 godziny;
2)
na polecenie sądu rodzinnego, wydane w formie postanowienia, na czas niezbędny do wykonania określonych czynności procesowych, nieprzekraczający 48 godzin.
§  2. 
W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, Policja może umieścić nieletniego w policyjnej izbie dziecka bez zarządzenia sądu rodzinnego, zawiadamiając o tym sąd, na którego obszarze właściwości znajduje się policyjna izba dziecka. Na zarządzenie sądu kierownik policyjnej izby dziecka niezwłocznie zwalnia nieletniego.
§  3. 
W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, Policja może nieletniego zatrzymać.
§  4. 
Na postanowienie, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje zażalenie.