[Prawo przeglądania akt sprawy] - Art. 32d. - Postępowanie w sprawach nieletnich. - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 32d. - [Prawo przeglądania akt sprawy] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  32d.  [Prawo przeglądania akt sprawy]
§  1. 
Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mogą przeglądać akta sprawy i robić z nich odpisy, przy czym sąd rodzinny może odmówić nieletniemu przeglądania akt i sporządzania z nich odpisów, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze.
§  2. 
Prawo do przeglądania akt i robienia z nich odpisów, z wyłączeniem wywiadów środowiskowych i opinii o nieletnim, przysługuje, za zgodą sądu rodzinnego, także pokrzywdzonemu.