[Wszczęcie postępowania na wniosek, dopuszczalność wszczęcia postępowania z urzędu] - Art. 22. - Postępowanie w sprawach... - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Wszczęcie postępowania na wniosek, dopuszczalność wszczęcia postępowania z urzędu] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  22.  [Wszczęcie postępowania na wniosek, dopuszczalność wszczęcia postępowania z urzędu]
§  1. 
W sprawie o czyn ścigany na wniosek sąd rodzinny wszczyna postępowanie w razie złożenia wniosku; postępowanie toczy się wówczas z urzędu.
§  2. 
W sprawie o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego postępowanie wszczyna się, jeżeli tego wymaga interes społeczny albo wzgląd na wychowanie nieletniego lub ochronę pokrzywdzonego; postępowanie toczy się wówczas z urzędu.
§  3. 
Art. 21 § 3 stosuje się odpowiednio.