[Właściwość rzeczowa sądu – sąd rodzinny, niejawność postępowania] - Art. 15. - Postępowanie w sprawach nieletnich. - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Właściwość rzeczowa sądu – sąd rodzinny, niejawność postępowania] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  15.  [Właściwość rzeczowa sądu – sąd rodzinny, niejawność postępowania]
§  1. 
Postępowania w sprawach nieletnich prowadzi sąd rodzinny, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
§  2. 
Postępowania, o których mowa w § 1, są niejawne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.