[Zakres przedmiotowy, definicje] - Art. 1. - Postępowanie w sprawach nieletnich. - Dz.U.2018.969 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres przedmiotowy, definicje] - Postępowanie w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.969 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy, definicje]
§  1. 
Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:
1)
zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18;
2)
postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;
3)
wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.
§  2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
"nieletnich" - rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1;
2)
"czynie karalnym" - rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako:
a)
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo
b)
wykroczenie określone w art. 50a, art. 51, art. 69, art. 74, art. 76, art. 85, art. 87, art. 119, art. 122, art. 124, art. 133 lub art. 143 Kodeksu wykroczeń.