[Obowiązek przekazywania informacji przez beneficjenta pomocy i podmiot ubiegający się o pomoc] - Art. 39. - Postępowanie w... - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Obowiązek przekazywania informacji przez beneficjenta pomocy i podmiot ubiegający się o pomoc] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  39.  [Obowiązek przekazywania informacji przez beneficjenta pomocy i podmiot ubiegający się o pomoc]
1. 
Beneficjent pomocy oraz podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przekazywania informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, lub podmiotowi udzielającemu pomocy - na ich żądanie, w zakresie i terminach określonych w żądaniu.
2. 
Termin określony w żądaniu, o którym mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni, chyba że o informacje dotyczące udzielonej pomocy występuje Komisja.