[Obowiązki sprawozdawcze podmiotów udzielających pomocy w rolnictwie i rybołówstwie] - Art. 32a. - Postępowanie w sprawach... - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 32a. - [Obowiązki sprawozdawcze podmiotów udzielających pomocy w rolnictwie i rybołówstwie] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  32a.  [Obowiązki sprawozdawcze podmiotów udzielających pomocy w rolnictwie i rybołówstwie]
1. 
Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.
2. 
Do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. 
Sprawozdania i informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w aplikacji udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
4. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób udzielania dostępu do aplikacji, mając na uwadze zapewnienie skuteczności monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.
5. 
(uchylony).