[Przekazanie decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy] - Art. 26. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Przekazanie decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  26.  [Przekazanie decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy]
1. 
Kopię decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy, o której mowa w art. 16 rozporządzenia Rady, oraz decyzji wydanej w przypadkach, o których mowa w art. 11 i art. 20 rozporządzenia Rady, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, przekazuje niezwłocznie:
1)
w przypadku programu pomocowego - podmiotowi udzielającemu pomocy, który następnie niezwłocznie przekazuje ją beneficjentom pomocy;
2)
w przypadku pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację - podmiotom udzielającym pomocy oraz podmiotom zobowiązanym do jej zwrotu.
2. 
(uchylony).