[Informacja o podjęciu decyzji przez Komisję] - Art. 22. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Informacja o podjęciu decyzji przez Komisję] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  22.  [Informacja o podjęciu decyzji przez Komisję]
1. 
W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji, o których mowa w art. 4, art. 9, art. 12 ust. 3 i art. 13 rozporządzenia Rady, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, niezwłocznie informuje o tym właściwy podmiot, przekazując mu jednocześnie kopię decyzji.
2. 
W przypadku wydania przez Komisję zalecenia, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Rady, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
(uchylony).