[Wystąpienie o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i informacji] - Art. 15. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Wystąpienie o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i informacji] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  15.  [Wystąpienie o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i informacji]
1. 
Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, przed wydaniem opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1, może wystąpić do organu opracowującego projekt programu pomocowego, podmiotu udzielającego pomocy, podmiotu ubiegającego się o pomoc lub innych właściwych podmiotów, o przekazanie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień i informacji.
2. 
Jeżeli organy lub podmioty, o których mowa w ust. 1, nie przedstawią w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień i informacji, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, wydaje opinię na podstawie posiadanych informacji.