Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.708 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2021 r.
Art.  11a.  [Administrator danych w zakresie realizacji zadań i obowiązków związanych z postępowaniami w sprawach dotyczących pomocy publicznej]
1.  W celu realizacji zadań i obowiązków związanych z postępowaniami w sprawach dotyczących pomocy publicznej administratorem danych jest:
1) Prezes Urzędu - w sprawach dotyczących pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie;
2) minister właściwy do spraw rolnictwa - w sprawach dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie;
3) minister właściwy do spraw finansów publicznych - w sprawach dotyczących pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie udzielonej przez naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej;
4) podmiot udzielający pomocy w postępowaniach związanych z udzielaniem pomocy publicznej.
2.  Dane beneficjentów pomocy lub podmiotów udzielających pomocy obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy, udostępnia się na stronie internetowej Prezesa Urzędu lub ministra właściwego do spraw rolnictwa.