Postępowanie uproszczone przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku z przebudową ustroju rolnego lub spłatami rodzinnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.29.255

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1938 r.

USTAWA
z dnia 2 kwietnia 1938 r.
o postępowaniu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku z przebudową ustroju rolnego lub spłatami rodzinnymi.

(1)
Uzgodnienie stanu hipotecznego ze stanem faktycznym gruntów, należących do osób, które złożyły zgłoszenie o nabycie działki przy parcelacji nieruchomości ziemskich na podstawie ustawy o wykonaniu reformy rolnej, lub które mają przyznaną pożyczkę przez Państwowy Bank Rolny na spłaty rodzinne, może być na wniosek wojewody dokonane w postępowaniu uproszczonym.
(2)
W postępowaniu tym stosuje się odpowiednie przepisy art. 1, 2, 3, 4, 5 pkt 1, 2 oraz zdanie pierwsze pkt 3 i art. 9 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o postępowaniu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku ze scaleniem w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 392) z następującymi zmianami:
a)
uczestnikami w postępowaniu uproszczonym są osoby, których prawa są ustalane w tym postępowaniu,
b)
dochodzenia przeprowadza sędzia przy udziale dwóch mężów zaufania, zamieszkałych w gromadzie, a wyznaczonych przez zarząd gminny.
(1)
Protokół, ustalający bezspornie stan własności i obciążeń (art. 5 ustawy z 17 marca 1932 r.), stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze gruntowej.
(2)
Wpisy będą dokonane na wniosek sędziego, przeprowadzającego dochodzenia.
(3)
Na wniosek tegoż sędziego wykreśla się zarazem w księdze gruntowej wpisy, dotyczące praw, które w myśl art. 14 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. mogą być pominięte przy sporządzaniu projektu księgi gruntowej dla gruntów scalanych.

Protokół, wymieniony w art. 2 ustawy niniejszej co do stwierdzonych w nim umów, jak również wpisy dokonane w księdze gruntowej, wolne są od opłat stemplowych i innych danin publicznych.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrom: Rolnictwa i Reform Rolnych, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w okręgach sądów apelacyjnych we Lwowie i w Krakowie, z wyjątkiem sądu okręgowego w Kielcach.