Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe - Postępowanie sporne i odwoławcze oraz opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.36.160

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1999 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  24.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1)
opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków, odwołań, zażaleń i innych czynności dokonywanych po dniu jego wejścia w życie, chyba że opłata została uiszczona wcześniej,
2)
opłat jednorazowych od złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wniosków o udzielenie przejściowej ochrony środków żywności, środków farmaceutycznych i związków chemicznych,
3)
opłat okresowych, których termin płatności przypada po dniu wejścia w życie rozporządzenia, chyba że opłata została uiszczona wcześniej albo jej wysokość została określona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego, wydanej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  25.
Przewidzianą rozporządzeniem opłatę za pierwszy okres ochrony wynalazku i opłatę zryczałtowaną za ochronę wynalazku obniża się o kwotę uiszczonej wcześniej opłaty za pełne badanie wynalazku, jeżeli zgłoszenie tego wynalazku nie zostało rozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14).
§  26.
W sprawach nie unormowanych w rozporządzeniu do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w zakresie projektów wynalazczych stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  27.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz. U. Nr 33, poz. 178, z 1988 r. Nr 10, poz. 73 i Nr 43, poz. 338, z 1990 r. Nr 9, poz. 51 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 374).
§  28.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.