Rozdział 4 - Opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych - Postępowanie sporne i odwoławcze oraz opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.36.160

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1999 r.

Rozdział  4

Opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych

§  19.
1.
W związku z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych są pobierane opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe. Opłaty te stanowią dochód z budżetu państwa.
2.
Od opłat okresowych związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych są wolne państwowe jednostki organizacyjne, w których, zgodnie z zasadami ich gospodarki finansowej, dochody z ochrony wynalazków i wzorów użytkowych stanowią dochody budżetu państwa.
3.
Tabela opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  20.
1.
Opłaty jednorazowe za zgłoszenia, wnioski, odwołania, zażalenia i inne czynności powinny być uiszczone z góry.
2.
Opłata jednorazowa za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego może być uiszczona również w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego do wniesienia tej opłaty. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.
3.
Jeżeli w wyniku wniesionego odwołania lub zażalenia decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od odwołania lub zażalenia podlega zwrotowi.
4.
Przepis ust. 3 nie dotyczy opłaty od odwołania lub zażalenia na orzeczenie Urzędu Patentowego działającego w trybie postępowania spornego.
§  21.
1.
Opłata okresowa za pierwszy okres ochrony wynalazku lub pięcioletni okres ochrony wzoru użytkowego jest płatna w ciągu trzech miesięcy od daty doręczenia decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, wydanej pod warunkiem uiszczenia tej opłaty. Jednocześnie zgłaszający może uiścić opłatę za dalsze rozpoczęte okresy ochrony wynalazku lub opłatę wymaganą do przedłużenia ochrony wzoru użytkowego na okresy rozpoczęte przed tym terminem.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 1, opłaty za dalsze okresy ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego są płatne z góry, nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony.
3.
Opłaty, o których mowa w ust. 2, można uiszczać również w ciągu sześciu miesięcy po upływie terminu płatności, z tym że opłaty te ulegają zwiększeniu o 30%. Przepisu tego nie stosuje się do opłaty za drugi okres ochrony wzoru użytkowego.
4.
Opłaty okresowe, o których mowa w ust. 2, mogą być uiszczone również w ciągu jednego roku przed terminem płatności. Opłaty te podlegają zwrotowi, jeżeli przed terminem ich płatności patent lub prawo ochronne zostanie unieważnione lub wygaśnie. Opłaty za okresy ubiegłe i za okres bieżący nie podlegają zwrotowi.
5.
W razie udzielenia patentu dodatkowego lub dodatkowego prawa ochronnego, pobiera się za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego, stanowiącego przedmiot tego patentu lub prawa ochronnego, w terminie określonym w ust. 1, opłatę zryczałtowaną.
6.
Jeżeli patent dodatkowy lub dodatkowe prawo ochronne stanie się patentem lub prawem ochronnym samoistnym, za ochronę tego wynalazku lub wzoru użytkowego pobiera się opłaty okresowe, poczynając od następnego okresu po ustaniu patentu głównego lub głównego prawa ochronnego, w wysokości, jaka przypadałaby za ten i dalsze okresy ochrony wynalazku stanowiącego przedmiot patentu głównego lub wzoru użytkowego stanowiącego przedmiot głównego prawa ochronnego.
7.
Z zastrzeżeniem ust. 10, termin do uiszczenia opłaty, o którym mowa w ust. 1 i w § 20 ust. 2, może być przywrócony na wniosek zgłaszającego, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później jednak niż w ciągu roku od dnia, w którym termin ten upłynął, uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Jednocześnie ze złożeniem takiego wniosku zgłaszający powinien uiścić zaległą opłatę.
8.
Termin do uiszczenia opłaty, o którym mowa w ust. 3, może być przywrócony na wniosek uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym termin ten upłynął, uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Jednocześnie ze złożeniem takiego wniosku uprawniony z patentu lub prawa ochronnego powinien uiścić zaległą, określoną w ust. 3, opłatę. Przywrócenie tego terminu nie może nastąpić przed upływem dwóch miesięcy od ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" decyzji o wygaśnięciu patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.
9.
Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7 i 8, jest niedopuszczalne.
10.
Jeżeli została wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego z powodu nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, albo decyzja o uznaniu zgłoszenia za wycofane i umorzeniu postępowania z powodu nieuiszczenia opłaty, o której mowa w § 20 ust. 2, zgłaszający może skutecznie odwołać się od tej decyzji, gdy w odwołaniu uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy, i jednocześnie uiści zaległą opłatę.
§  22.
1.
Od opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego zwalnia się częściowo zgłaszającego, który wykaże, że nie jest w stanie jej ponieść w pełnej wysokości. Pozostała część opłaty nie może być jednak niższa niż 30% opłaty należnej.
2.
Z zachowaniem warunku określonego w ust. 1, zwalnia się wnoszącego, częściowo lub całkowicie, od opłaty od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym, od odwołania lub zażalenia, za publikację opisu patentowego lub ochronnego, a także od opłat okresowych za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego.
3.
Na uzasadniony względami finansowymi wniosek zgłaszającego termin uiszczenia opłat, o których mowa w § 21 ust. 1 i 5, odracza się do sześciu miesięcy.
4.
W sprawach określonych w ust. 1-3 Urząd Patentowy wydaje postanowienia. Na postanowienia te przysługują zażalenia.
5.
Zwalnia się od opłaty jednorazowej zażalenia na postanowienia, o których mowa w ust. 4.
§  23.
1.
Opłaty przewidziane w rozporządzeniu uiszcza się na rachunek Urzędu Patentowego gotówką, przelewem lub przekazem pocztowym.
2.
Opłaty należne z różnych tytułów uiszcza się oddzielnie.