Rozdział 3 - Postępowanie odwoławcze - Postępowanie sporne i odwoławcze oraz opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.36.160

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1999 r.

Rozdział  3

Postępowanie odwoławcze

§  12.
1.
Tworzy się Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym, zwaną dalej "Komisją Odwoławczą". Siedzibą Komisji Odwoławczej jest miasto stołeczne Warszawa.
2.
Komisja Odwoławcza składa się z przewodniczącego i jego zastępców, wyznaczonych spośród sędziów Sądu Najwyższego przez Pierwszego Prezesa tego Sądu, oraz członków powołanych przez przewodniczącego Komisji Odwoławczej na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego.
3.
Członków Komisji Odwoławczej, o których mowa w ust. 2, powołuje się spośród pracowników Urzędu Patentowego oraz spośród przedstawicieli organizacji, o których mowa w art. 9 ustawy, umieszczonych na liście przedstawicieli zgłoszonej Prezesowi Urzędu Patentowego przez te organizacje.
4.
Członkowie kolegiów orzekających Komisji Odwoławczej są w rozstrzyganiu spraw niezawiśli i podlegają tylko ustawom.
5.
Nadzór nad Komisją Odwoławczą sprawuje Prezes Rady Ministrów. Nadzór nie może wkraczać w dziedzinę, w której członkowie Komisji Odwoławczej są niezawiśli.
§  13.
1.
Komisja Odwoławcza rozpatruje sprawy na rozprawie w składzie sędziego Sądu Najwyższego jako przewodniczącego, przedstawiciela Urzędu Patentowego i przedstawiciela organizacji wymienionych w art. 9 ustawy, powołanych do składu kolegium orzekającego przez przewodniczącego Komisji spośród jej członków.
2.
Przewodniczący Komisji Odwoławczej może zarządzić, ze względu na zawiłość sprawy, rozpatrzenie odwołania w składzie poszerzonym do pięciu osób.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do postępowania przygotowawczego w zakresie określonym odpowiednio § 2 i 3.
§  14.
1.
Termin do wniesienia odwołania od decyzji wynosi dwa miesiące, a do wniesienia zażalenia na postanowienie - jeden miesiąc od dnia doręczenia stronie zaskarżonej decyzji lub postanowienia.
2.
O odrzuceniu odwołania lub zażalenia wskutek przekroczenia terminu do jego wniesienia, jeżeli nie zachodzą podstawy do przywrócenia terminu, Komisja Odwoławcza orzeka na posiedzeniu niejawnym.
§  15.
1.
Z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy, Komisja Odwoławcza wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, uchyla ją w całości lub w części i wydaje w tym zakresie nową decyzję bądź też uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę Urzędowi Patentowemu do ponownego rozpatrzenia.
2.
Urząd Patentowy przy ponownym rozpatrywaniu sprawy jest związany oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania zawartymi w decyzji Komisji Odwoławczej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy rozpatrywaniu zażaleń.
§  16.
1.
Za kierowanie pracą Komisji Odwoławczej i udział w pracach kolegiów orzekających tej Komisji przewodniczący Komisji Odwoławczej otrzymuje ryczałtowo miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia.
2.
Za udział w pracach kolegium orzekającego Komisji Odwoławczej przewodniczącemu tego kolegium przysługuje wynagrodzenie:
1)
od każdej sprawy zakończonej po przeprowadzeniu rozprawy 2%,
2)
od każdej rozprawy odroczonej i od każdej sprawy rozpatrywanej na posiedzeniu niejawnym 1%

- przeciętnego wynagrodzenia.

3.
Za udział w pracach kolegium orzekającego Komisji Odwoławczej członek tego kolegium nie pozostający w stosunku pracy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości równej połowie wynagrodzenia określonego w ust. 2.
4.
Za sporządzenie po godzinach pracy uzasadnienia na piśmie orzeczenia Komisji Odwoławczej członek kolegium orzekającego tej Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia.
5.
Do ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-4, przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jego ogłoszenia.
6.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-4, podlega zaokrągleniu do 10 gr w górę.
§  17.
Dochody i wydatki związane z działalnością Komisji Odwoławczej stają się dochodami i wydatkami budżetu państwa w części dotyczącej Urzędu Patentowego.
§  18.
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy § 2 i 3, § 5 ust. 1 oraz § 6-11.