Rozdział 2 - Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym - Postępowanie sporne i odwoławcze oraz opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.36.160

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1999 r.

Rozdział  2

Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym

§  2.
1.
Wniosek o wszczęcie postępowania powinien być złożony na piśmie i zawierać oznaczenie stron i ich adresy, zwięzłe przedstawienie sprawy i wyraźnie określone żądanie, wskazanie środków dowodowych oraz podpis i datę.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
pełnomocnictwo, jeżeli wniosek wnosi pełnomocnik,
2)
odpisy wniosku i jego załączników w tylu egzemplarzach, ile jest stron,
3)
dowód uiszczenia obowiązującej opłaty.
3.
Urząd Patentowy bada, czy wniosek, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wymaganiom formalnym. W razie stwierdzenia, że wniosek nie odpowiada tym wymaganiom lub że nie zostały złożone dokumenty, o których mowa w ust. 2, Urząd Patentowy wzywa stronę do usunięcia stwierdzonych usterek lub braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania.
§  3.
1.
Jeżeli wniosek odpowiada wymaganiom formalnym, Urząd Patentowy doręcza drugiej stronie odpisy wniosku i załączonych do niego dokumentów, wyznaczając, w razie potrzeby, przynajmniej trzydziestodniowy termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi.
2.
Strona wezwana do udzielenia odpowiedzi na wniosek dołącza do odpowiedzi tyle odpisów, ile jest stron w postępowaniu.
3.
Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek lub po upływie terminu wyznaczonego do jej nadesłania Urząd Patentowy wyznacza rozprawę, o czym zawiadamia strony i ich pełnomocników, doręczając im jednocześnie odpis odpowiedzi na wniosek, jeżeli została ona złożona.
4.
Zawiadomienia o rozprawie powinny być doręczone stronom przynajmniej na 7 dni przed rozprawą.
§  4.
1.
Urząd Patentowy rozpatruje sprawy w trybie postępowania spornego na rozprawie w trzyosobowych kolegiach orzekających, których skład ustala Prezes Urzędu Patentowego.
2.
W skład kolegium orzekającego, poza sędzią sądu wojewódzkiego jako przewodniczącym, wchodzi wyznaczony pracownik Urzędu Patentowego oraz przedstawiciel organizacji, o których mowa w art. 9 ustawy, wyznaczony z listy przedstawicieli zgłoszonej Prezesowi Urzędu Patentowego przez te organizacje.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do postępowania przygotowawczego w zakresie określonym § 2 i 3.
§  5.
1.
Członkowie kolegiów orzekających są obowiązani do zachowania w tajemnicy danych, o których powzięli wiadomość poza rozprawą jawną w związku z pełnieniem swoich funkcji.
2.
Członkowie kolegiów orzekających są w rozstrzyganiu spraw niezawiśli i podlegają tylko ustawom.
§  6.
1.
Rozprawy przed Urzędem Patentowym są jawne. W razie rozpatrywania sprawy wchodzącej w zakres obrony lub bezpieczeństwa państwa, przewodniczący kolegium orzekającego zarządza tajność rozprawy. Przewodniczący kolegium orzekającego może zarządzić tajność rozprawy również z innych ważnych przyczyn.
2.
Urząd Patentowy może wezwać na rozprawę i przesłuchać świadków oraz zasięgnąć opinii biegłych. O przesłuchanie świadków oraz uzyskanie opinii biegłego Urząd Patentowy może również zwrócić się do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
3.
Biegłym, o których mowa w ust. 2, Urząd Patentowy przyznaje należności według przepisów o kosztach przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym.
4.
Postępowanie dowodowe przeprowadza się na rozprawie, jednakże Urząd Patentowy może zlecić przeprowadzenie tego postępowania lub jego części jednemu lub kilku członkom kolegium orzekającego. O terminie przeprowadzenia postępowania dowodowego zawiadamia się strony lub ich pełnomocników.
5.
Z przebiegu rozprawy protokolant, pod kierunkiem przewodniczącego kolegium orzekającego, sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.
6.
Protokół powinien zawierać:
1)
oznaczenie organu orzekającego, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska członków kolegium orzekającego, protokolanta, stron i ich pełnomocników oraz oznaczenie sprawy i wzmiankę co do tajności rozprawy,
2)
przebieg posiedzenia, w szczególności wnioski i twierdzenia stron, wyniki postępowania dowodowego, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone; zamiast podania wniosków i twierdzeń stron można w protokole powołać się na pisma przygotowawcze,
3)
czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego (ugoda, zrzeczenie się żądania, uznanie, wycofanie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie wniosku).
7.
Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a po wydaniu decyzji - do dnia upływu terminu na wniesienie odwołania. Na postanowienie odmawiające sprostowania lub uzupełnienia protokołu przysługuje zażalenie.
§  7.
1.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku, przekazuje sprawę właściwemu organowi. Na postanowienie w tej sprawie przysługuje zażalenie.
2.
Jeżeli wnioskodawca wycofał wniosek przed rozprawą, Urząd Patentowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
3.
W sprawach wymienionych w ust. 1 i 2, w § 2 ust. 3, w § 6 ust. 2-4 i 7, w § 10 oraz w sprawach zawieszenia postępowania Urząd Patentowy może również orzekać na posiedzeniach niejawnych.
§  8.
1.
Urząd Patentowy rozstrzyga sprawę przez wydanie decyzji po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, zapada zwykłą większością głosów.
3.
Członek kolegium orzekającego, który nie godzi się z większością głosów, może złożyć zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
4.
Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu orzekającego, datę rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji, nazwiska członków kolegium orzekającego i protokolanta, wymienienie stron, oznaczenie przedmiotu sprawy i jej rozstrzygnięcie, jak również rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania, powołanie podstawy prawnej i podpisy członków kolegium orzekającego.
5.
Przewodniczący kolegium orzekającego bezpośrednio po rozprawie ogłasza decyzję publicznie, podając krótkie uzasadnienie rozstrzygnięcia oraz pouczając strony o przysługującym im prawie odwołania się do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym, ze wskazaniem terminu i trybu wniesienia odwołania.
6.
Jeżeli ogłoszenie decyzji nie może nastąpić bezpośrednio po rozprawie, kolegium orzekające może odroczyć ogłoszenie decyzji na czas do dwóch tygodni, co przewodniczący kolegium ogłasza, podając dzień ogłoszenia decyzji.
7.
Do decyzji, o której mowa w ust. 1, sporządza się z urzędu, w terminie czterech tygodni, uzasadnienie na piśmie, które podpisuje przewodniczący kolegium orzekającego oraz członek kolegium orzekającego sporządzający to uzasadnienie. Odpis decyzji wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom.
§  9.
Zakład pracy jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas pełnienia funkcji członka kolegium orzekającego.
§  10.
1.
Strona, której żądanie zostało uwzględnione, ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów postępowania w razie złożenia o to wniosku nie później niż przed zamknięciem rozprawy, z wyjątkiem kosztów spowodowanych przez jej niesumienne lub oczywiście niewłaściwe postępowanie albo przez opóźnienie zgłoszenia dowodów. O przyznaniu stronie zwrotu od strony przeciwnej kosztów postępowania postanawia Urząd Patentowy.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy strona przeciwna nie dała powodu do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania lub w odpowiedzi na wniosek uznała zawarte w nim żądanie.
3.
W razie umorzenia postępowania z powodu wycofania wniosku przez stronę przed rozprawą, Urząd Patentowy postanawia o zwrocie stronie połowy opłaty; inne koszty postępowania ponosi w tym przypadku strona.
4.
Urząd Patentowy może zażądać od wnioskodawcy lub od strony, która wniosła o podjęcie czynności połączonej z kosztami, złożenia zaliczki w określonej wysokości na poczet kosztów postępowania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia lub niewykonania wnioskowanej czynności.
5.
Jeżeli wnioskodawcą jest osoba mieszkająca lub mająca siedzibę za granicą i nie posiadająca w kraju majątku nieruchomego, Urząd Patentowy może, na wniosek strony przeciwnej, zobowiązać takiego wnioskodawcę do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów postępowania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
6.
W sprawach dotyczących kosztów postępowania, nie uregulowanych w ust. 1-5, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§  11.
W sprawach nie uregulowanych w § 1-8 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.