Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Postępowanie sporne i odwoławcze oraz opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.36.160

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1999 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117),
2)
Urzędzie Patentowym - rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosownie do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.