Postępowanie przy wymiarze i poborze należności na rzecz Funduszu Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.83.604

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 października 1937 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji o postępowaniu przy wymiarze i poborze należności na rzecz Funduszu Pracy.

Na podstawie art. 30 ust. (2) lit. c) ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 58, poz. 555), zmienionej rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej: z dnia 12 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 597), z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 621), z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 649), z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 849), z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) i dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 25) oraz na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 163), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 849), zarządzam co następuje:

WYMIAR I POBÓR NALEŻNOŚCI.

Wkładki za zabezpieczenie robotników na wypadek bezrobocia.

(Art. 7 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia).

§  1.
(1)
Zakłady pracy, obowiązane do zabezpieczenia zatrudnionych robotników na wypadek bezrobocia (art. 1 ust. (1) i (3) ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia oraz § 1 ust. (1) i § 2 ust. (1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 546), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 602)), powinny w ciągu dni 14 od daty powstania obowiązku zabezpieczenia zarejestrować się w wojewódzkim biurze Funduszu Pracy (ekspozyturze).
(2)
Zarejestrowanie się polega na zgłoszeniu: nazwy (firmy) i adresu zakładu pracy, nazwiska posiadacza i odpowiedzialnego kierownika tego zakładu, rodzaju produkcji (przedmiotu działalności) oraz ogólnej liczby zatrudnionych pracowników i osobno-liczby zatrudnionych robotników.
(3)
W razie powstania okoliczności, powodujących ustanie obowiązku zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w szczególności unieruchomienia zakładu pracy, spadku ogólnej liczby zatrudnionych pracowników poniżej pięciu, zakład pracy powinien zawiadomić wojewódzkie biuro Funduszu Pracy (ekspozyturę) o tych okolicznościach w ciągu 14 dni od daty ich powstania.
§  2.
(1)
Zakłady pracy, objęte obowiązkiem zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, z wyjątkiem tych, które zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 546) zapewniły robotnikom zabezpieczenie na wypadek bezrobocia we własnym zakresie, powinny nadsyłać do wojewódzkiego biura Funduszu Pracy (ekspozytury) do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły wyciągi z ksiąg płacy lub odpisy imiennych wykazów wypłat (list płacy).

Wyciągi te lub odpisy powinny zawierać dane następujące:

1)
wskazanie okresów płatniczych,
2)
całkowitą kwotę zarobku, wypłaconego robotnikowi w poszczególnym okresie płatniczym,
3)
ilość dni pracy, za które zarobek ten został wypłacony,
4)
kwotę wkładki, przypadającej za poszczególnego robotnika,
5)
ogólną sumę wkładek za poszczególny okres płatniczy.
(2)
Wyciągi lub odpisy, przewidziane w ust. (1), powinny nadto zawierać:
1)
w przypadku przyjęcia do pracy lub zwolnienia z pracy robotnika - datę rozpoczęcia lub zakończenia pracy,
2)
w razie zatrudniania robotników sezonowych i niesezonowych - wskazanie, którzy robotnicy są robotnikami sezonowymi,
3)
w przypadku zabezpieczenia mniej niż pięciu robotników-uzasadniającą obowiązek zabezpieczenia liczbę wszystkich pracowników umysłowych i robotników łącznie.
(3)
Dyrektor Funduszu Pracy może zwolnić większe zakłady pracy od nadsyłania wyciągów lub odpisów, o których mowa w ustępach poprzedzających, pod warunkiem wszakże nadsyłania w terminie, określonym w ust. (1), deklaracji należności według wzoru ustalonego w załączniku Nr 1.
(4)
Przedsiębiorstwa państwowe mogą zamiast wyciągów lub odpisów, o których mowa w ust. (1) i (2), nadsyłać w terminie, określonym w ust. (1), jedynie deklaracje należności według wzoru ustalonego w załączniku Nr 1.
§  3.
Przy obliczaniu przez zakład pracy wkładki za zabezpieczenie na wypadek bezrobocia należy całkowity zarobek (bez potrąceń), wypłacony robotnikowi za okres płatniczy, zaokrąglić w groszach do 50, jeżeli kwota groszy jest mniejsza od 50, - i do l złotego, jeżeli kwota groszy przekracza 50.
§  4.
(1)
W razie nienadesłania w terminie danych, przewidzianych w § 2 lub w § 1 ust. (3), wymiaru i poboru wkładek dokonywa z urzędu wojewódzkie biuro Funduszu Pracy (ekspozytura) na podstawie wymiaru z poprzedniego okresu lub innych danych.
(2)
Wojewódzkie biuro Funduszu Pracy (ekspozytura) sprawuje w zakładach pracy kontrolę nad wymiarem i poborem wkładek.
§  5.
Wkładki za zabezpieczenie na wypadek bezrobocia należy uiszczać co miesiąc z dołu, najpóźniej do dnia 20 następnego miesiąca, co zaś dotyczy zakładów górniczych i hutniczych - do dnia 25 następnego miesiąca; wkładki te należy wpłacać do wojewódzkiego biura Funduszu Pracy (ekspozytury).

Opłaty od uposażeń i wynagrodzeń za prace oraz emerytur, rent i innych zaopatrzeń.

(Art. 15 ustawy o Funduszu Pracy).

§  6.
(1)
Opłaty, przewidziane w art. 15 ustawy o Funduszu Pracy, potrącają: Skarb Państwa, zakłady, fundusze, przedsiębiorstwa i monopole państwowe, związki samorządowe oraz inne instytucje prawnopubliczne bądź inni służbodawcy i pracodawcy, przy każdorazowej wypłacie uposażeń, wynagrodzeń za najemną pracę, emerytur, rent lub innych zaopatrzeń.
(2)
Za podstawę do obliczenia opłaty, wymienionej w ust. (1), przyjmuje się całkowitą kwotę (bez potrąceń) każdorazowo przypadającego do wypłaty wraz ze świadczeniami w naturze uposażenia służbowego, stałego wynagrodzenia za najemną pracę, emerytury, renty lub innego zaopatrzenia, przy czym kwotę tę należy zaokrąglić w groszach do 50, jeżeli kwota groszy jest mniejsza od 50 - i do 1 złotego, jeżeli kwota groszy przekracza 50.
(3)
Wartość świadczenia w naturze ustala się według norm, stosowanych przez ubezpieczalnie społeczne przy pobieraniu składek ubezpieczeniowych.
(4)
W odniesieniu do nauczycieli szkół powszechnych, którzy otrzymują od związków samorządowych mieszkania w naturze lub równowartość tych mieszkań w gotówce, potrąceń wymienionych w ust. (1) od tych świadczeń związków samorządowych dokonywają władze szkolne, wypłacające nauczycielom uposażenie służbowe lub wynagrodzenie za pracę - na podstawie danych udzielanych przez związki samorządowe.
§  7.
(1)
Kwoty opłat, przewidzianych w art. 15 ust. (1), (2) i (4) ustawy o Funduszu Pracy, potrącane i dopłacane przez zakłady, fundusze, przedsiębiorstwa i monopole państwowe, związki samorządowe oraz inne instytucje prawnopubliczne bądź innych pracodawców, poza przypadkami wymienionymi w ust. (2) należy wpłacać do wojewódzkiego biura Funduszu Pracy (ekspozytury) w terminach, określonych w § 5; równocześnie należy złożyć właściwemu wojewódzkiemu biuru Funduszu Pracy (ekspozyturze) deklarację, podającą, kto wnosi opłaty, z jakiego tytułu i za jaki okres czasu, oraz wykazującą kwoty opłat. Dane te mogą być zamieszczone w odpisach (wyciągach) z ksiąg płacy bądź też w deklaracjach należności przewidzianych w § 2.
(2)
Kwoty opłat, przypadające za osoby, które z tytułu stosunku publicznoprawnego pobierają z przedsiębiorstw lub monopoli państwowych uposażenie lub zaopatrzenie, obliczone bez państwowego podatku dochodowego, należy w ciągu 20 dni po uskutecznieniu wypłaty tego uposażenia lub zaopatrzenia wpłacać do Funduszu Pracy, z podaniem na blankiecie nadawczym bądź w deklaracji tytułu wpłaty i okresu, za jaki kwoty te są uiszczane.
(3)
Kwoty potrącane i dopłacane przez Skarb Państwa należy w terminie do dni 20 po dokonaniu potrąceń lub uskutecznieniu wypłaty uposażenia służbowego, od którego uiszcza się dopłatę, wpłacić do kasy urzędu skarbowego, z podaniem na blankiecie nadawczym bądź w deklaracji tytułu wpłaty i okresu, za jaki kwoty te są uiszczane.

Opłaty od diet posłów i senatorów.

(Art. 16 ustawy o Funduszu Pracy).

§  8.
Opłaty od diet posłów i senatorów potrącają przy każdorazowej wypłacie diet właściwe Biura: Sejmu, Senatu i Sejmu Śląskiego. Opłaty te należy wpłacać w ciągu 7 dni od daty potrącenia do kasy urzędu skarbowego, przy czym na blankiecie nadawczym lub

w deklaracji należy podać: tytuł wpłaty, liczbę osób, którym opłaty potrącono, sumę wypłaconych diet, okres czasu, za jaki diety wypłacono, i sumę potrąconych opłat.

Opłaty od notariuszów, pisarzy hipotecznych i wolnych zajęć zawodowych.

(Art. 17 ustawy o Funduszu Pracy).

§  9.
(1)
Za podstawę obliczenia wysokości opłat od notariuszów i pisarzy hipotecznych oraz od samodzielnych wolnych zajęć zawodowych służy dochód, osiągnięty z danej pracy zawodowej i ustalony przy obliczaniu ogólnego dochodu dla wymiaru państwowego podatku dochodowego. Zmiany wysokości dochodu z pracy zawodowej, powstałe w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, pociągają za sobą jednocześnie zmianę w wysokości opłaty.
(2)
Obliczenie i pobór opłat uskuteczniają urzędy skarbowe, w których okręgu wymierza się państwowy podatek dochodowy, jednocześnie z obliczeniem i poborem właściwego podatku dochodowego.
(3)
O wysokości opłaty czyni się wzmiankę na nakazie płatniczym państwowego podatku dochodowego. Opłatę należy uiścić w terminie płatności podatku dochodowego.
(4)
W przypadku zwolnienia płatnika od. podatku dochodowego na podstawie art. 27 i 29 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 2, poz. 6) następuje również zwolnienie od opłaty przewidzianej w art. 17 ustawy o Funduszu Pracy.

Opłaty od tantiem.

(Art. 18 ustawy o Funduszu Pracy).

§  10.
Przedsiębiorstwa i zakłady pracy, wypłacające tantiemy, potrącają przy każdej wypłacie opłaty od tych tantiem. Opłaty, potrącone w ciągu miesiąca, należy wpłacać do wojewódzkiego biura Funduszu Pracy (ekspozytury) w ciągu pierwszych 7 dni następnego miesiąca. Równocześnie z wpłatą tych opłat należy na blankiecie nadawczym lub w deklaracji wskazać: tytuł wpłaty, osoby, którym wypłacono tantiemy, i wysokość wypłaconych tantiem.

Opłaty od biletów wstępu na zabawy, widowiska i zawody sportowe.

(Art. 19 ustawy o Funduszu Pracy).

§  11.
(1)
Opłaty od biletów wstępu na publiczne zabawy, rozrywki, widowiska i zawody sportowe uiszczają osoby, nabywające bilety wstępu, a inkasują je i są za te opłaty odpowiedzialni właściciele przedsiębiorstw lub osoby odpowiedzialne za przedsiębiorstwa albo urządzające zabawy, rozrywki, widowiska lub zawody sportowe.
(2)
Zainkasowane opłaty, po potrąceniu odszkodowania (§ 23 ust. (2)), należy wpłacać do kasy gminnej, równocześnie z zainkasowanym komunalnym podatkiem od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk, a w przypadku gdy podatek komunalny nie jest pobierany, najdalej w ciągu 5 dni po dniu zabawy, rozrywki, widowiska lub zawodów sportowych. Jednocześnie należy przedłożyć wykaz opłat od biletów wstępu według wzoru ustalonego w załączniku Nr 2.

Opłaty od totalizatora.

(Art. 20 ustawy o Funduszu Pracy).

§  12.
Opłaty od stawek we wzajemnych zakładach (totalizatorze) uiszczają osoby grające w wysokości \% stawki, a przy zakładach łącznych - w wysokości 1% od stawki początkowej, pomnożonej przez liczbę koni, objętych grą łączną. Opłaty inkasują i są za nie odpowiedzialne towarzystwa wyścigów konnych. Wpływy z opłat należy wpłacać do wojewódzkiego biura Funduszu Pracy (ekspozytury) w drugim nieświątecznym dniu po odbytych wyścigach. Jednocześnie należy złożyć zestawienie obrotów, dokonanych w danym dniu wyścigowym we wzajemnych zakładach.

Opłaty od cukru i piwa.

(Art. 21, 22 i 29 ustawy o Funduszu Pracy).

§  13.
Do wymiaru, poboru i kontroli opłat od cukru i od piwa oraz do odwołań od wymiaru tych opłat stosuje się odpowiednio przepisy, dotyczące podatku spożywczego od cukru i piwa, z zachowaniem trybu następującego:
1)
osoby, obowiązane do uiszczenia tych opłat, wpłacają je do kasy urzędu skarbowego, względnie, o ile chodzi o opłaty od cukru i piwa, przywożonego z zagranicy - do urzędu celnego, wskazując w deklaracji płatniczej lub na blankiecie nadawczym przeznaczenie wpłaconych kwot; od cukru i piwa, przywożonego z obszaru W. M. Gdańska, opłaty uiszcza się w kasie urzędu skarbowego, a dowód wpłaty składa się w urzędzie przekazowym odbiorczym;
2)
opłaty te nie podlegają kredytowaniu;
3)
w przypadkach, gdy pobrany podatek od cukru lub piwa podlega zwrotowi, zwraca się również pobraną opłatę.

Opłaty od żarówek.

(Art. 23 ustawy o Funduszu Pracy).

§  14.
(1)
Opłaty od żarówek elektrycznych uiszczają producenci w kasie urzędu skarbowego, wskazując na blankiecie nadawczym lub w deklaracji, tytuł wpłacanych kwot i ilość sprzedanych żarówek; opłaty uiszcza się w terminie obowiązującym dla zapłaty najbliższej zaliczki na podatek przemysłowy, przypadającej po sprzedaży. Zezwolenie na odroczenie zapłaty zaliczki na podatek przemysłowy nie może dotyczyć obowiązku uiszczenia opłaty. Obowiązek uiszczenia opłaty od żarówek elektrycznych powstaje dla producenta z chwilą ich sprzedaży na rynku wewnętrznym.
(2)
Opłatom tym podlegają jedynie żarówki, wprowadzone do obrotu handlowego oddzielnie od aparatów, których część składową stanowią.
(3)
Przy sprowadzaniu żarówek z zagranicy do uiszczenia opłaty obowiązana jest osoba upoważniona w myśl przepisów celnych do rozporządzenia towarem.
(4)
Przy sprowadzaniu żarówek z W. M. Gdańska obowiązek uiszczania opłaty ciąży na osobie, dla której według dowodów przekazowych przeznaczona jest przesyłka; dowód uiszczenia opłaty w kasie urzędu skarbowego należy przedstawić przy odbiorze żarówek w urzędzie przekazowym odbiorczym.

Opłaty od spożycia gazu.

(Art. 24 ustawy o Funduszu Pracy).

§  15.
(1)
Opłaty od spożycia gazu do użytku domowego uiszczają odbiorcy gazu, a w przypadkach sprzedaży gazu z automatów gazomierzy - sprzedawcy gazu; w obu tych przypadkach sprzedawcy gazu inkasują opłaty i są za nie odpowiedzialni.
(2)
Sprzedawcy gazu obowiązani są obliczać i pobierać opłaty od spożycia gazu do użytku domowego przy każdorazowym, chociażby tylko częściowym, regulowaniu przez poszczególnych odbiorców należności za pobrany gaz.
(3)
Opłaty oblicza się od należności za sprzedany gaz, uwidocznionej w wystawionych dla odbiorców rachunkach lub pobranej za pośrednictwem liczników - automatów - gazomierzy; do sumy rachunku za zużyty gaz dolicza się opłatę w ten sposób, by kwota opłaty była odrębnie uwidoczniona w rachunku.
(4)
Przy obliczaniu kwot opłaty nie bierze się pod uwagę sum mniejszych od 1/2 grosza, natomiast od 1/2 grosza wzwyż zaokrągla się do pełnego grosza.
(5)
Opłaty, pobrane przez sprzedawcę gazu lub obowiązujące sprzedawcę, należy wpłacać do wojewódzkiego biura Funduszu Pracy (ekspozytury) w ciągu 5 dni po upływie każdego półmiesięcznego okresu, czyli kwoty pobrane lub obciążające od dnia 1 do 15 należy wpłacać do dnia 20 tegoż miesiąca, pobrane zaś lub obciążające w czasie od dnia 16 do końca miesiąca - do dnia 5 każdego następnego miesiąca.
(6)
Na blankiecie nadawczym lub w deklaracji należy wymienić: sprzedawcę gazu, tytuł i sumę opłaty, okres czasu, za który opłata ulega uiszczeniu, liczbę odbiorców gazu, od których pobrano opłaty, sumę należności za sprzedany im w tym czasie gaz oraz sumę należności, otrzymaną za pośrednictwem liczników - automatów - gazomierzy.

Opłaty od przebywania w godzinach nocnych w zakładach gastronomicznych i salach bilardowych.

(Art. 25 ustawy o Funduszu Pracy).

§  16.
(1)
Opłaty od przebywania w godzinach nocnych w zakładach gastronomicznych i salach bilardowych uiszczają osoby przebywające w tych zakładach między godzinami 24 a 6. Opłaty te inkasują, niezależnie od uregulowania rachunków za konsumcję, osoby, prowadzące zakład gastronomiczny lub salę bilardową na własny rachunek, czy to w charakterze właścicieli, czy też użytkowników, i ponoszą za te opłaty odpowiedzialność; osoby te otrzymują w zarządzie gminy za pokwitowaniem bloczki odpowiednio ponumerowanych i ostemplowanych biletów i bilety te wydają osobom, obowiązanym do uiszczania opłaty. Na wydanym bilecie należy oznaczyć datę jego wydania. Zainkasowane opłaty, po potrąceniu odszkodowania (§ 23 ust. (2)), należy wpłacić do kasy gminnej w ciągu 5 dni; na blankiecie nadawczym lub w deklaracji należy podać numery bloczków i biletów zużytych przy inkasowaniu opłat. Wszystkie osoby, znajdujące się w zakładach gastronomicznych lub salach bilardowych miedzy godziną 24 a 6 i obowiązane do uiszczania opłaty, powinny okazywać wykupione bilety kontrolerom zarządu gminy.
(2)
Przy zastąpieniu opłat powyższych przez miesięczną opłatę ryczałtową, za podstawę obliczenia opłat ryczałtowych służy przeciętny miesięczny wpływ z opłat niezryczałtowanych, pobranych w ciągu pierwszego lub drugiego, poprzedzającego zryczałtowanie, półrocza kalendarzowego.

Opłaty od czynszu za najem mieszkań lub budynków.

(Art. 26 ustawy o Funduszu Pracy).

§  17.
(1)
Opłaty od czynszu za najem mieszkań lub budynków ponoszą i uiszczają w całości właściciele nieruchomości bez prawa regresu do najemcy (lokatora). Opłaty od osiągniętego w danym kwartale kalendarzowym czynszu należy w ciągu drugiego miesiąca następującego po tym kwartale wpłacić do kasy urzędu skarbowego; równocześnie należy złożyć w kasie urzędu skarbowego wykaz otrzymanych sum czynszu osiągniętego w ubiegłym kwartale kalendarzowym wraz z wykazem opłat według wzoru ustalonego w załączniku Nr 3.
(2)
Za podstawę obliczenia opłaty należy brać jedynie czynsz, osiągnięty z najmu, bez doliczania należności za dodatkowe świadczenia, jak np.: za najem urządzenia przy najmie willi, teatrów, kin itp. za opał, światło, windę, obsługę itp.
(3)
Za jednoizbowe mieszkanie uważa się mieszkanie o jednej izbie mieszkalnej z piecem lub bez pieca kuchennego; za dwuizbowe mieszkanie - o jednej izbie mieszkalnej i osobnej kuchni, bądź o dwóch izbach mieszkalnych bez kuchni.

UISZCZANIE W NATURZE ZALEGŁYCH PODATKÓW.

(Art. 27 ustawy o Funduszu Pracy).
§  18.
(1)
Świadczeniami w naturze mogą być spłacone w całości lub w części zaległości z prawomocnych wymiarów, powstałe przed dniem 1 kwietnia 1933 r. z tytułu państwowych podatków: gruntowego, dochodowego (dział I), majątkowego, spadkowego i od darowizn, z wyłączeniem dodatków do tych podatków, pobieranych na rzecz związków samorządowych oraz przypadających tymże związkom udziałów w tych podatkach. Świadczenia w naturze, polegające na dostarczaniu przez podatników materiałów i artykułów, obejmować mogą materiały, potrzebne do wykonywania robót finansowanych przez Fundusz Pracy, oraz takie artykuły, które mogą być zużytkowane na cele bezpośredniej pomocy dla bezrobotnych.
(2)
Organa powołane do wykonywania robót, finansowanych przez Fundusz Pracy lub zaprojektowanych z inicjatywy bądź przy współudziale Funduszu Pracy, podają do publicznej wiadomości w sposób używany w danej miejscowości, jakie świadczenia w naturze, gdzie, kiedy, przez kogo i według jakich cen będą przyjmowane za zaległe podatki.
(3)
Przed przyjęciem oferty organ prowadzący roboty ustala w urzędzie skarbowym, bądź o ile to dotyczy podatku gruntowego od płatników wymienionych w § 95 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 250) - w zarządzie gminy wiejskiej, czy i w jakiej wysokości podatnik posiada zaległości podatkowe, na których spłatę mogą być przyjęte zaoferowane świadczenia w naturze (ust. (1)). W przypadku nieposiadania przez podatnika zaległości podatkowych, odpowiadających wymogom ust. (1), prowadzący roboty odrzuca ofertę i o odrzuceniu jej lub też ograniczeniu do wysokości, odpowiadającej sumie zaległości na rzecz Skarbu Państwa, zawiadamia podatnika w terminie dziesięciodniowym od dnia otrzymania oferty.
(4)
W razie przyjęcia oferty organ, prowadzący roboty, wydaje na żądanie podatnika zaświadczenie tymczasowe, stwierdzające rodzaj i ilość świadczeń, ich równowartość pieniężną i projektowany termin ich wykonania. Na podstawie tego zaświadczenia tymczasowego urząd skarbowy zawiesza postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości do wysokości kwoty, uwidocznionej w zaświadczeniu, przy czym równocześnie z należnością podlegającą spłacie świadczeniami w naturze ulegają zawieszeniu również dodatki do podatków państwowych i udziały w tych podatkach, przypadające na rzecz związków samorządowych.
(5)
Po wykonaniu świadczenia, organ, prowadzący roboty, wydaje podatnikowi zaświadczenie o wykonaniu według wzoru ustalonego w załączniku Nr 4. Kasa urzędu skarbowego bądź zarządu gminy wiejskiej (ust. (3)) przyjmuje powyższe zaświadczenie na pokrycie należności podatkowej pod warunkiem jednoczesnej zapłaty w gotówce dodatków do podatków państwowych oraz udziałów w tych podatkach, przypadających na rzecz związków samorządowych, - i wydaje podatnikowi pokwitowanie kasowe.
(6)
Odsetki i odsetki ulgowe należy obliczać do dnia wydania zaświadczenia.
§  19.
Do świadczeń w naturze w postaci dostarczania płodów rolnych, artykułów żywnościowych, materiałów opałowych, włókienniczych i innych, do przyjmowania ich przez organa Funduszu Pracy oraz do zaliczenia tych świadczeń na spłatę zaległości z tytułu podatków: gruntowego, dochodowego, majątkowego, spadkowego i od darowizn - w kwestiach nieuregulowanych rozporządzeniem niniejszym stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym (Dz. U. R. P. Nr 104, poz. 806).

PRZEPISY OGÓLNE O WŁAŚCIWOŚCI WŁADZ I TRYBIE POSTĘPOWANIA.

§  20.
(1)
Kontrola nad prawidłowym obliczaniem opłat, wymienionych w §§ 11 i 16, oraz terminowym przekazywaniem tych opłat do kasy gminnej należy do zarządu gminy. Jeżeli opłaty nie zostały wpłacone do kasy gminnej w terminie lub zostały wpłacone niezgodnie z art. 19 i 25 ustawy o Funduszu Pracy - zarząd gminy dokonywa z urzędu wymiaru i poboru tych opłat.
(2)
Do wymiaru i poboru opłat, odsetek i odsetek ulgowych oraz do odwołań od wymiaru tych opłat, pod względem trybu postępowania i właściwości władzy, stosuje się odpowiednio przepisy, dotyczące samoistnych danin komunalnych.
§  21.
(1)
Kontrola nad prawidłowym obliczaniem opłat, wymienionych w § 7 ust. (3) oraz w §§ 8, 9, 14 i 17, oraz nad terminowym przekazywaniem tych opłat do kasy urzędu skarbowego należy do urzędu skarbowego. Jeżeli opłaty nie zostały wpłacone w terminie lub zostały wpłacone niezgodnie z art. 15, 16, 17, 23 i 26 ustawy o Funduszu Pracy, urząd skarbowy dokonywa z urzędu wymiaru i poboru tych opłat.
(2)
Do wymiaru i poboru oraz do odwołań od wymiaru opłat, przewidzianych w art. 17 ustawy o Funduszu Pracy, pod względem trybu postępowania i właściwości władzy stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej dotyczące państwowego podatku dochodowego (dział I), o ile zaś to dotyczy opłat przewidzianych w art. 15, 16, 23 i 26 ustawy o Funduszu Pracy - stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej dotyczące państwowego podatku dochodowego (dział II). Do odsetek i odsetek ulgowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych oraz w składkach i opłatach na rzecz prawno-publicznych instytucyj ubezpieczeń (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 8, poz. 88).
(3)
Wpływy osiągnięte z opłat na rzecz Funduszu Pracy urzędy skarbowe i urzędy celne przekazują na rachunek specjalny Funduszu Pracy.
(4)
Urzędy skarbowe i urzędy celne powinny udzielać organom Funduszu Pracy na ich żądanie informacyj, dotyczących wymiaru i poboru opłat na rzecz Funduszu Pracy.
§  22.
(1)
Kontrola nad prawidłowym obliczaniem opłat, wymienionych w § 7 ust. (1) i (2) oraz w §§ 10, 12 i 15, jako też terminowym przekazywaniem tych opłat do wojewódzkiego biura Funduszu Pracy (ekspozytury) należy do wojewódzkiego biura Funduszu Pracy (ekspozytury). Jeżeli opłaty nie zostały wpłacone w terminie lub zostały wpłacone niezgodnie z art. 15, 18, 20 i 24 ustawy o Funduszu Pracy - wojewódzkie biuro Funduszu Pracy (ekspozytura) dokonywa z urzędu wymiaru i poboru tych opłat.
(2)
Do wymiaru i poboru opłat, odsetek i odsetek ulgowych oraz do odwołań od wymiaru tych opłat, pod względem trybu postępowania i właściwości władzy stosuje się odpowiednio przepisy, dotyczące wkładek za zabezpieczenie na wypadek bezrobocia.
(3)
Minister Opieki Społecznej w drodze zarządzenia może powierzyć określonym instytucjom prawnopublicznym wymiar i pobór opłat, wymienionych w § 7 ust. (1), w stosunku do niektórych kategoryj płatników lub na niektórych obszarach Państwa; w zarządzeniu tym zostaną określone zasady i tryb wykonywania powyższych czynności oraz wysokość odszkodowania za ich wykonywanie.
§  23.
(1)
Za czynności, związane z wymiarem, poborem i kontrolą opłat, wymienionych w §§ 11 i 16, przyznaje się gminom odszkodowanie w następującej wysokości procentowej od wpływów z opłat i odsetek:
1)
3% - przy opłatach od biletów wstępu,
2)
10% - przy opłatach od przebywania w godzinach nocnych w zakładach gastronomicznych i salach bilardowych, względnie 3% przy opłatach zryczałtowanych.
(2)
Za czynności, związane z inkasowaniem opłat wymienionych w §§ 11 i 16, przyznaje się inkasującym odszkodowanie w wysokości 2% zainkasowanych sum.
§  24.
Wpływy na rzecz Funduszu Pracy wraz z odsetkami, otrzymane w ciągu pierwszych piętnastu dni miesiąca, wpłacają: urzędy skarbowe, urzędy celne i zarządy gmin, po potrąceniu odszkodowania i ewentualnych zwrotów, na rachunek czekowy Funduszu Pracy w Pocztowej Kasie Oszczędności do dnia 20 tegoż miesiąca, a sumy otrzymane w drugiej połowie miesiąca - do dnia 5 następnego miesiąca.
§  25.
Kontrolę czynności, wynikających z rozporządzenia niniejszego a uskutecznianych przez gminy, bądź inne instytucje prawnopubliczne, wykonywa Fundusz Pracy, który również ustala formę okresowych rozrachunków.
§  25.
Przy ściąganiu należności Funduszu Pracy w drodze przymusowej stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych. W postępowaniu tym właściwe urzędy skarbowe, urzędy celne i zarządy gmin zastępują Fundusz Pracy jako wierzyciela, przy czym jednakże koszty, ponoszone w postępowaniu egzekucyjnym przez wierzyciela, obciążają Fundusz Pracy.
§  27.
Wkładki za zabezpieczenie na wypadek bezrobocia i opłaty, wymienione w rozprządzeniu niniejszym, mogą być wpłacane bezpośrednio do wskazanych w rozporządzeniu niniejszym właściwych urzędów i instytucyj lub na ich rachunek czekowy w Pocztowej Kasie Oszczędności.
§  28.
(1)
Odraczanie oraz rozkładanie na raty zapłaty zaległych opłat, nad którymi kontrola należy do właściwości wojewódzkich biur Funduszu Pracy i ich ekspozytur (§ 22), jako też umarzanie tych opłat z powodu nieściągalności, przysługuje Dyrektorowi Funduszu Pracy, który swe uprawnienia w tym względzie może przekazać w całości lub w części wojewódzkim biurom Funduszu Pracy i ich ekspozyturom.
(2)
Zasady odraczania oraz rozkładania na raty zapłaty zaległych opłat, nad którymi kontrola należy do władz, wymienionych w §§ 20 i 21, jako też umarzania tych opłat z powodu nieściągalności, ustala właściwy Minister w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej.

PRZEPISY KOŃCOWE.

§  29.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1938 r.
(2)
Jednocześnie tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Przemysłu i Handlu i Komunikacji o sposobie ściągania wkładek na rzecz Funduszu Bezrobocia (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 557) - oraz
2)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 176), w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem z dnia 3 czerwca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 326) i rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 978).
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

DEKLARACJA NALEŻNOŚCI NA RZECZ FUNDUSZU PRACY.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ OPŁAT OD BILETÓW WSTĘPU

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WYKAZ OPŁAT OD CZYNSZU ZA NAJEM MIESZKAŃ LUB BUDYNKÓW

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

ZAŚWIADCZENIE Nr ...