§ 9. - Postępowanie przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.177.1306

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  9.
1.
O każdym przypadku użycia broni palnej lub oddania strzału ostrzegawczego funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie powiadomić oficera dyżurnego właściwej jednostki organizacyjnej SKW albo SWW oraz złożyć pisemny meldunek szefowi jednostki organizacyjnej SKW albo SWW, w której pełni służbę.
2.
Oficer dyżurny jednostki organizacyjnej SKW albo SWW niezwłocznie powiadamia o przypadku, o którym mowa w ust. 1, szefa jednostki organizacyjnej SKW albo SWW oraz dokumentuje ten przypadek w książce meldunków służby dyżurnej.
3.
Meldunek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
stopień wojskowy, imię i nazwisko funkcjonariusza, który użył broni palnej, oraz nazwę jednostki organizacyjnej SKW albo SWW, w której pełni służbę;
2)
czas i miejsce użycia broni palnej;
3)
dane osoby, wobec której użyto broni palnej;
4)
szczegółowe powody użycia broni palnej;
5)
nazwę, typ, serię i numer użytej broni palnej;
6)
opis postępowania poprzedzającego użycie broni palnej;
7)
określenie skutków użycia broni palnej;
8)
opis postępowania po użyciu broni palnej;
9)
informację o sposobie udzielenia pierwszej pomocy i pomocy medycznej;
10)
inne ważne okoliczności zdarzenia;
11)
dane ustalonych świadków zdarzenia;
12)
podpis funkcjonariusza sporządzającego meldunek.