§ 8. - Postępowanie przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.177.1306

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  8.
1.
Jeżeli następstwem użycia broni palnej jest śmierć lub zranienie osoby albo szkoda w mieniu znacznej wartości, funkcjonariusz niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu oficera dyżurnego właściwej jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "jednostką organizacyjną SKW albo SWW", i Żandarmerii Wojskowej, a także, w miarę możliwości:
1)
zabezpiecza na miejscu zdarzenia ślady i dowody oraz nie dopuszcza osób postronnych;
2)
podejmuje działania zmierzające do ustalenia świadków zdarzenia;
3)
podejmuje inne czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów zdarzenia.
2.
Oficer dyżurny jednostki organizacyjnej SKW albo SWW niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, szefa jednostki organizacyjnej SKW albo SWW.
3.
Szef jednostki organizacyjnej SKW albo SWW niezwłocznie zawiadamia o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, właściwego miejscowo prokuratora.