§ 5. - Postępowanie przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.177.1306

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  5.
1.
Funkcjonariusz przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
1)
po uprzednim okrzyku "Służba Kontrwywiadu Wojskowego" albo "Służba Wywiadu Wojskowego" wezwać osobę do zachowania się zgodnego z prawem, a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, zaniechania ucieczki, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy;
2)
w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym w pkt 1, zagrozić użyciem broni palnej, wzywając "Stój - bo strzelam";
3)
oddać strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku, jeżeli wezwania określone w pkt 1 i 2 okażą się bezskuteczne.
2.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy, a także w innych przypadkach, gdy z zachowania osoby posiadającej broń lub niebezpieczne narzędzie wynika, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego.
3.
Użycie broni palnej w przypadkach, o których mowa w ust. 2, musi być poprzedzone okrzykiem "Służba Kontrwywiadu Wojskowego" albo "Służba Wywiadu Wojskowego".