§ 4. - Postępowanie przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.177.1306

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  4.
Użycie broni palnej w strefie nadgranicznej nie powinno powodować ostrzelania terytorium państwa sąsiedniego.