§ 10. - Postępowanie przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.177.1306

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  10.
Szef jednostki organizacyjnej SKW albo SWW jest obowiązany podjąć działanie, o którym mowa w § 8 ust. 3, a ponadto:
1)
niezwłocznie powiadomić przełożonego o każdym przypadku użycia broni palnej przez podwładnego funkcjonariusza;
2)
zbadać, czy użycie broni palnej przez podwładnego funkcjonariusza nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3)
złożyć pisemny meldunek przełożonemu o wynikach badań, o których mowa w pkt 2.