§ 1. - Postępowanie przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.177.1306

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
dostosowane do sytuacji warunki i sposób postępowania przy użyciu broni palnej,
2)
ograniczenia w zakresie użycia broni palnej,
3)
sposób dokumentowania przypadków użycia broni palnej

- przez żołnierza, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, oraz funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszem".