Postępowanie przy dokonywaniu wypłat niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom z Funduszu Gwarantowanych... - Dz.U.1995.91.454 - OpenLEX

Postępowanie przy dokonywaniu wypłat niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.91.454

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 31 lipca 1995 r.
w sprawie postępowania przy dokonywaniu wypłat niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom (Dz. U. Nr 87, poz. 436) zarządza się, co następuje:
1.
Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom (Dz. U. Nr 87, poz. 436), zwanej dalej "ustawą", sprawdza wniosek pod względem jego zgodności z przepisami ustawy.
2.
Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje pracodawcy jeden egzemplarz zaakceptowanego wykazu osób uprawnionych, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy; w tym samym terminie dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy środki finansowe na wypłatę świadczeń objętych wnioskiem.
O dacie, sposobie i kwocie wypłaty świadczeń pracodawca zawiadamia na piśmie osoby objęte wnioskiem.
Świadczenia nie wypłacone przez pracodawcę w terminie określonym w art. 3 ust. 1 ustawy są wypłacane przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy składającego wniosek. Zawiadomienie, o którym mowa w § 3, powinno zawierać informację w tej sprawie.
O dacie i sposobie wypłaty świadczenia w okolicznościach określonych w § 4 dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy zawiadamia na piśmie uprawnioną osobę.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 1995 r.

ZAŁĄCZNIK

Wzór wniosku

Oznaczenie pracodawcy1) ......................

...................... (miejscowość, data)

(nazwa, adres)

Nr Regon

......................

Nazwa banku i numer

rachunku bankowego

......................

Dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu

Pracy

w ..................2)

WNIOSEK W SPRAWIE WYPŁATY NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH EMERYTOM I RENCISTOM

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o

zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom

i rencistom (Dz. U. Nr 87, poz. 436), oświadczam, że w wyniku

zmian organizacyjno-prawnych3) ...............................

...............................................................

...............................................................

przejąłem obowiązek realizacji świadczeń emerytów i rencistów

z układu zbiorowego pracy w okolicznościach określonych w tym

przepisie.

Wnoszę o przekazanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych kwoty zł .................. słownie złotych .....

(podać łączną kwotę)

..................... .

na zaspokojenie świadczeń emerytów i rencistów, zgodnie

z załączonym wykazem osób uprawnionych.

.............................

(podpis, imienna pieczątka

osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu

pracodawcy4)

ZAŁĄCZNIKI

1) wykaz osób uprawnionych,

2) prawomocne orzeczenia sądowe zobowiązujące pracodawcę do wypłaty świadczeń, o których mowa w art 2 ustawy.

ZAŁĄCZNIK

Wzór wykazu

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH
Lp.Imię i nazwiskoAdres zamieszkaniaOrzeczenie sądowe5)Data decyzji lub data porozumienia6)Kwota należności głównej7)Odsetki8)Łączna kwota świadczenia (6+11)
123456789101112
Suma strony
Z przeniesienia
do przeniesienia-

razem*)

*) Niepotrzebne skreślić.

Kwota akceptowana do wypłatyZaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznychKwota do wypłaty nettoData wypłaty i podpisUwagi
1314151617
na łączną sumę .................. słownie zł ......................

.................................

Główny data Dyrektor

Księgowy Wojewódzkiego

Wojewódzkiego Urzędu

Urzędu Pracy Pracy

......................................

(podpis, imienna pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy.4))

Bank ................ Nr rachunku bankowego FGŚP ..................

Objaśnienia:

Rubryki 1-12 oraz 14 i 15 wypełnia pracodawca.

Rubrykę 13 - wypełnia dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy.

______

1) Wypełnia pracodawca określony w art. 2 ust. 1 ustawy.

2) Właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy.

3) Wskazać podstawę prawną przejęcia obowiązku wypłaty świadczeń dla emerytów i rencistów wynikających z układu zbiorowego pracy.

4) Reprezentacja zgodna z zasadami obowiązującymi do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

5) Podać: datę wydania orzeczenia, sygnaturę akt sądowych oraz datę uprawomocnienia się orzeczenia.

6) Podać datę decyzji lub porozumienia, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy.

7) Podać kwotę należności głównej zgodnie z orzeczeniem sądowym.

8) Podać:

- w rubryce 7 - datę, od której należą się odsetki za zwłokę,

- w rubryce 8 - sposób zasądzenia odsetek za zwłokę,

- w rubryce 9 - kwotę należną z tytułu odsetek za zwłokę (od daty określonej w rubryce 7 do daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego),

- w rubryce 10 - kwotę odsetek za okres od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia określonego w rubryce 5,

- w rubryce 11 - łączną kwotę odsetek.