§ 8. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą... - Dz.U.1930.34.285 - OpenLEX

§ 8. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.34.285

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1930 r.
§  8.
Okoliczności, wymienione w § 5 lit. b), c), d), mają być stwierdzone zasadniczo zaświadczeniem dowódcy tego oddziału wojskowego, w którym zaginiony służył bezpośrednio przed zaginięciem, względnie zaświadczeniami odpowiednich władz wojskowych.

W razie niemożności stwierdzenia tych okoliczności przez władze wojskowe (§ 2 niniejszego rozporządzenia), mogą być one udowodnione zaprzysiężonemi zeznaniami wiarygodnych osób.