§ 25. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze... - Dz.U.1930.34.285 - OpenLEX

§ 25. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.34.285

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1930 r.
§  25.
Wykonanie ostatecznych orzeczeń komisji odwoławczej należy do przewodniczącego komisji ustanowionej przy Dowódcy Okręgu Korpusu Nr. I, któremu w tym celu komisja odwoławcza przesyła swe orzeczenie wraz z aktami sprawy.